تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر بازدارندگی آنتی‌بیوتیک‌های آمپی‌سیلین و جنتامایسین بر میزان متان‌سازی بیومس بی‌هوازی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: درصد بالایی از آنتی‌بیوتیک‌ها که توسط انسان‌ها و حیوان‌ها مصرف می‌‌شوند پس از تأثیر‌گذاری همراه سایر ضایعات از بدن دفع می‌شوند. این ترکیبات با ورود به فاضلاب، می‌توانند فرایند تصفیه بی‌هوازی را مختل کنند. در این مطالعه، رفتار بازدارندگی دو آنتی‌بیوتیک آمپی‌سیلین و جنتامایسین بر فعالیت متان‌سازی ویژه بیومس بی‌هوازی (SMA: Specific Methanogenic Activity) مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: 18 آزمون به روش ناپیوسته در ویال‌های شیشه‌ای  mL120 صورت گرفتند که 37 درصد از حجم هر ویال به بیومس، 40 درصد سوبستره و 23 درصد به تجمع بیوگار اختصاص یافت. هر تست 25ـ20 روز به طول انجامید. متان تولید شده به وسیله جایگزینی گاز با محلول 2 نرمال KOH به عنوان جاذب  CO2اندازه‌گیری شد. اسید‌های چرب مانند استیک، پروپیونیک، بوتیریک اسید به عنوان سوبستره کمکی استفاده گردید. یافته‌ها: در این مطالعه در غلظت‌های 200، 500 و mg/L 1000 آمپی‌سیلین، متان‌سازی ویژه تجمعی به ترتیب 25، 35 و 46 برای پروپیونیک، 66، 101 و 154 برای استیک و 198، 140 و mL/g VSS. d 245 برای بوتیریک به دست آمد. همچنین در غلظت‌های 100، 500 و mg/L 1000 جنتامایسین تولید متان‌سازی ویژه تجمعی به ترتیب 54، 72 و 71 برای پروپیونیک، 141، 204 و 257 برای استیک، 139، 74 و mL/g VSS. d 5/85 برای بوتیریک به دست آمد. نتیجه‌گیری: آمپی‌سیلین در غلظت‌های مشابه نسبت به جنتامایسین اثر بازدارندگی بیشتری بر بیومس بی‌هوازی دارد. همچنین، پروپیونیک نسبت به استیک و بوتیریک اسید بازدارنده‌تر است. واژه‌های کلیدی: آنتی بیوتیک، آمپی سیلین، جنتامایسین، اسید چرب فرار، فعالیت متان‌سازی ویژهSMA: Specific) Methanogenic Activity))
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Deterrent Effect of Ampicillin and Gentamicin Antibiotics on Methanogenic Activity of Anaerobic Biomass
چکیده انگلیسی مقاله Background: The high percentage of consumed antibiotics by humans and animals is excreted with other residues from the body after its performance. By entering these compounds to the wastewater, they can disrupt the anaerobic treatment process. In this study, deterrent behavior of two Ampicillin and Gentamicin antibiotics are investigated on specific methanogenic activity (SMA) of anaerobic biomass. Methods: A total of 18 SMA (Specific Methanogenic Activity) tests were done using 120-mLvials in batch mode. In each vial 40%, 37% and 23% (v/v) of substrate, biomass and biogas were placed respectively. Each test lasted in range of 20 to 25 days. Produced methane was measured by gas replacement with 2N KOH solution as CO2 absorbent. Three Volatile fatty acids (VFAs) including Acetic, Propionic, and Butyric acids were used as co-substrate. Findings: In this study, in the concentrations of 200, 500 and 1000 mg/L of  Ampicillin, the cumulative SMA were 25, 35, and 46 ml CH4/g VSS.d for Propionic acid, 66, 101, and 154 CH4/g VSS.d for Acetic acid and 198,140, and 245 CH4/g VSS.d for Butyric acid, respectively. Also, in the concentrations of 100, 500 and 1000 mg/L of Gentamicin the cumulative SMA were 54, 72, and 71 mL CH4/g VSS.d for Propionic acid, 141, 204, and 257 mL CH4/g VSS.d for Acetic acid, and 139, 74, and 85.5 mL CH4/g VSS.d for Butyric acid, respectively. Conclusion: At the same concentrations, Ampicillin has more deterrence effect on anaerobic biomass than Gentamicin. On VFAs, the deterrence of Propionic acid is greater than Acetic and Butyric acids.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Antibiotic, Ampicillin, Gentamicin, Volatile Fatty Acids, Specific Methanogenic Activity (SMA)

نویسندگان مقاله هاجر صفاري خوزاني |
دانشجوي کارشناسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مهناز حيدري |
دانشجوي کارشناسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

محمد مهدي امين |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

بي‌بي فاطمه نبوي |
دانشجوي کارشناسي ارشد بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/47
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات