تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اندازه‌گیری غلظت رادیونوکلئید مصنوعی در نمونه‌های آب و رسوبات رودخانه اروندرود
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با توجه به این که تخلیه بعضی از پساب‌های صنعتی به رودخانه اروندرود صورت می‌گیرد، احتمال حضور مواد رادیو‌نوکلئوتید در رودخانه وجود دارد. در این مطالعه هدف بررسی میزان پرتوزایی زمین منطقه اروندرود تا دهانه خلیج فارس بوده است. روش‌ها: غلظت رادیو‌نوکلئید سزیم -137 (Cs137) در 20 نمونه رسوب و 8 نمونه آب نمونه‌برداری شده به ترتیب از20 و 8 ایستگاه مختلف در رودخانه اروند اندازه‌گیری شد. تعیین میزان پرتوزایی رادیونوکلئید‌های ذکرشده در نمونه‌های رسوب به روش گاما اسپکترومتری انجام پذیرفته است. تجزیه آماری داده‌ها بااستفاده از نرم افزار spss و روش مقایسه میانگین یک طرفه (on-way anova) و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن صورت گرفت. یافته‌ها: میزان پرتوزایی رادیونوکلئید مصنوعی سزیم 137 در نمونه‌های رسوب در گستره 1.13 تا 4.16 Bq.kg-1 ب دست آمده‌است. نتیجه‌گیری: غلظت‌های به دست آمده در نمونه‌های آب کمتر از حد (Minimum Detectable Activity) MDA سیستم شمارش بوده‌اند به طوری که استفاده از آب رودخانه به عنوان آب شرب ، از نظر این رادیونوکلئید تهدیدی برای سلامت ساکنان منطقه ایجاد نمی‌کند. واژه‌های کلیدی: گاما اسپکترمتری، اروندرود، سزیم137، رادیونوکلئید مصنوعی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Measuring the Artificial Radionuclide Concentrations in the Water and Sediment Samples of Arvandrood
چکیده انگلیسی مقاله Background: Due to the evacuation of some industrial wastewaters to Arvandrood, the presence of the radionuclide material in the river is likely. The purpose of this study was to determine the radioactivity rate in Arvandrood land area to the Persian Gulf. Methods: : The concentration of cesium radionuclide (Cs137) was measured in 20 sediment samples and 8 water samples which were collected from 20 and 8 different stations in Arvandrood respectively. The radionuclide radioactivity rates in the sediment samples were measured by using gamma spectrometry. The data were analyzed by SPSS and ANOVA. Findings: The artificial radionuclide cesium 137 radioactivity levels in sediment samples were achieved in the range of 1.13 to 4.16Bq.kg-1. Conclusion: The concentrations obtained in water samples were counted lower than the MDA system. There is not any threat to human health in terms of radionuclide presence in Arvandrood Key Words: Gamma-Spectrometry, Arvandrood, Cesium-137, Artificial Radionuclide
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرجان فلاح |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مديريت محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان، اهواز، ايران

محمدرضا کاردان |
دکتري فيزيک هسته‌اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي سازمان انرژي اتمي ايران، تهران، ايران.

سيد محمد باقر نبوي |
دکتري مديريت محيط زيست، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، خرمشهر، ايران.

فروزان فرخيان |
دکتري مديريت محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان، اهواز، ايران.

حميد پور‌‌زماني |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

وحيد سروي |
کارشناس ارشد، گروه خاک‌‌شناسي دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/139
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات