تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر وضعیت تحصیلی مدیران بر شاخص‌های بهداشتی مراکز خدمت‌رسان به زائران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از عوامل اصلی انتخاب مکان اقامت واعتماد مسافران در سفرهای زیارتی و گردشگری بهداشت هتل‌ها است. شهرقم، با حدود 17 میلیون نفر زائر در سال، دومین مرکز زیارتی کشور، از لحاظ تردد گردشگر می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی میزان تأثیر مدرک تحصیلی مدیران داخلی و مسؤولین فنی هتل‌ها و اماکن زیارتی شهر قم بر وضعیت شاخص‌های بهداشت محیط این مراکز انجام شد. روش‌ها: برای تعیین شاخص‌های بهداشت محیطی این اماکن، پرسشنامه‌ای مشتمل بردو بخش دموگرافیک و بخش اختصاصی بر اساس آیین‌نامه بهداشت محیط اماکن عمومی، مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم گردید. تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری و بازدید از کلیه اماکن اقامتی دارای مجوز سازمان ایرانگردی و جهانگردی شهر قم شامل49 امکنه طی ماه آذر لغایت بهمن ماه، سال 85 انجام شد. یافته‌ها: تعداد مدیران داخلی دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ‌24 نفر و مدیران دارای مدرک تحصیلی دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس و بالاتر به ‌ترتیب 13، 4، 9 و 2 نفر گزارش شد.‌ با استفاده از آزمون T و اطمینان 95 درصد، تفاوت امتیاز وضعیت بهداشتی در مراکز اقامتی خدمت‌رسان به زائرین در گروه زیر‌دیپلم و بالای دیپلم معنی‌دار بود (p=0.01). نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرات مثبت به کارگیری افراد تحصیل‌ کرده به عنوان مدیران داخلی و مسؤولین فنی مراکز اقامتی خدمـت‌ر‌سان به زائران، توصیه می‌شود تمهیدات قانونی به منظور التزام متصدیان مراکز اقامتی جهت استفاده از افراد دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی در نظر گرفته ‌‌شود. واژه‌های کلیدی: بهداشت محیط، هتل و مهمان‌سرا، مدرک تحصیلی، قم
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Impact of the Managers’ Educational Status on the health indexes of the Public Residential Centers
چکیده انگلیسی مقاله Background: The hygienic issues are the essential criteria in the primary site selection, compatibility and maintain of passengers health after use of the services. Qom with 17 million annual tourists is the second religious tourism center in Iran. The aim of this study was to investigate the impact of the public residential centers internal managers' educational status on their environmental health indexes in the city of Qom. Methods: This study is a descriptive research based on arrangement and completing the questionnaire.  The Questionnaire was designed by inspiration from the Environmental Health Law approved by the ministry of health. The questionnaire completed by face to face interview and sanitary inspection. Findings: There was a direct relationship between the academic degree of the residential managers and the sanitation status (P=0.01) including 21 people under Diploma, 13 people Diploma, 4 people Bachelor, 9 people Msc and 2 people post graduated. Conclusion: Considering the positive effects of the use of educated people as internal managers and technical administrators to the residential facilities, legal arrangements are recommended for residential centers operators pledge to use those with the university degree.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hygienic, Sanitary, Inspection, Tourism, Residential Centers

نویسندگان مقاله محمد خزايي |
کارشناس ارشد بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

بابک فرزين‌نيا |
مربي، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

حسن ايزانلو |
استاديار، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

محمد فهيمي‌نيا |
مربي، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

زينب ياوري |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/124
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات