تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کاربرد نانو‌ذرات اکسید نیکل به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف رنگ از پساب‌های سنتتیک
چکیده فارسی مقاله مقدمه:در این تحقیق کارایی فرایند جذب با استفاده از نانو‌ذرات اکسید نیکل برای تصفیه پساب حاوی رنگ مونوآزوی نارنجی 2 (Orange II) در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. روش‌ها‌: تأثیر عوامل مختلف از جمله مقدار جاذب، زمان تماس، pH و غلظت اولیه رنگ‌زا بررسی شد. یافته‌ها: مناسب‌ترین محدوده pH برای رنگ‌زا، pH اسیدی می‌باشد و تحت این شرایط، می‌توان mg/L 50 رنگ‌زای مورد نظر را با g/L 6/0 اکسید نیکل به طور کامل حذف نمود. این غلظت به عنوان غلظت بهینه اکسید نیکل تعیین گردید. با این که افزایش غلظت رنگ‌زا موجب کاهش بازدهی فرایند شد، ولی کارایی قابل توجهی تا غلظت mg/L 100 رنگ‌زا به دست آمد. نتیجه‌گیری: داده‌ها نشان دادند که نانوذرات اکسید نیکل می‌تواند به عنوان یک جاذب کارآمد برای رنگ‌بری رنگ‌زاهای آزو مورد استفاده قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: جذب، نانو‌ذرات اکسید نیکل، رنگ آزو، رنگ‌بری. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Nickel Oxide Nanoparticles Application as an Efficient Adsorbent for Dye Removal from Synthetic Wastewater Treatment
چکیده انگلیسی مقاله Background: In this study, adsorbentn process performance was assessed using nickel oxide nanoparticles for wastewater treatment containing mono azo Orange II dye in a laboratory scale. Methods: The effects of various factors such as adsorbent dosage, contact time, pH and initial dye concentration were investigated. Findings: Based on the obtained results, the optimum pH range to dye removal is acidic pH and under these conditions, complete removal of the 50 mg/L dye can be achieved by using 0.6 g/L of nickel oxide.  This concentration of nickel oxide was determined as the optimum concentration. Although increasing dye concentration caused a decrease in the efficiency process, but a considerable efficiency was obtained in 100 mg/L dye concentration. Conclusion: The data showed that the nickel oxide nanoparticles could be used as an efficient adsorbent for the decolorization of azo dyes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adsorbtion, Nickel Oxide Nanoparticles, Azo Dye, Decolorization.

نویسندگان مقاله رويا ناطقي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران.

غلامرضا بنيادي‌نژاد |
دانشجوي کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

محمد مهدي امين |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

علي اسدي |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/55
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات