تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کارایی سیستم رآکتور بی هوازی بیوفیلمی پر و خالی شونده بطور متوالی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دفع پساب کارخانه شکر به رودخانه‌ها و محیط زیست موجب آلودگی و به خطر افتادن حیات آبزیان و محیط زیست می‌شود، لذا تصفیه پساب این کارخانه امری ضروری تلقی می‌شود. هدف از این پژوهش، سنجش کاهش بار آلودگی صنایع نیشکر با استفاده از راکتور بیوفیلم بی‌هوازی پر و خالی شونده به طور متوالی (ASBBR) است. روش‌ها: در این پژوهش راکتور ASBBR جهت تصفیه پساب کارخانه نیشکر امیرکبیر به مدت 8 ماه مورد استفاده قرار گرفت. حجم کلی راکتور 7 لیتر بود. این راکتور با بارگذاری حجمی g‌COD/L.d  25/0 و بارگذاری سطحی  mgCOD/m2.d 33/ با استفاده از ملاس کارخانه به‌عنوان سوبستره اصلی با COD و BOD5 به‌ ترتیب 1075 و 450 میلی‌گرم در لیتر در دمای ºC35 راه‌اندازی شد. رژیم بهره‌برداری از راکتور شامل 23 دقیقه زمان تغذیه، 22 ساعت و 14 دقیقه زمان واکنش، 1 ساعت زمان ته‌نشینی و 23 دقیقه زمان تخلیه بود. یافته‌ها: بارگذاری حجمی و سطحی بهینه به ‌ترتیبgCOD/L.d  8 و mgCOD/m2.d 67/10 بود که در این بارگذاری‌ها COD به ‌طور متوسط از mg/l 351 ± 32270 به mg/l 2222 ± 6146 با راندمان 7 ± 9/80 درصد کاهش پیدا کرد و بیشترین راندمان حذف سیستم در این بارگذاری برابر با 5/91 % و میزان بیوگاز تولیدی 74/3 لیتر به ازای هر لیتر حجم راکتور به‌ دست آمد. نتیجه‌گیری: این سیستم قادر به حذف مقادیر بالای COD تا حدود  mg/l32000 می‌باشد. بنابراین راکتور گزینه مناسبی جهت تصفیه پساب کارخانه‌های تولید شکر می‌باشد. واژه‌های کلیدی: رآکتور بی‌هوازی بیوفیلمی پر و خالی شونده به ‌طور متوالی، صنایع نیشکر، فوم پلی‌یورتان، میزان بارگذاری آلی، بیوگاز  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Anaerobic Biofilm Reactor System Efficiency in Sugar Cane Industry Wastewater Treatment
چکیده انگلیسی مقاله Background: The disposal the wastewater sugar extraction to the rivers and environment cause contamination and is considered as a threat to the marine life and the environment. Thus, treatment of the wastewater is necessary. Investigating the reduction of the pollution load of cane industry with anaerobic sequencing batch biofilm reactor (ASBBR) in the laboratory scale is the purpose of this study. Methods: In this study, the performance of ASBBR was investigated to treat the sugar cane industry's wastewater for eight months. The total and effective volume of the reactor was 7 liters. The studied reactor was activated in 35ºC with organic loading rate (OLR) of 0.25 g COD/l.d and surface loading rate (SLR ) of 0.33 mg COD/m2.d of with feeding industrial molasses as the main substrate that had 1075 mg/l COD and 450 mg/l BOD5. An operation cycle of the reactor was lodged for 24 hours, including, the feed time:  23 minutes, the reaction time 22 hours and 14 minutes, the settle time: 1 hour, and the decant time: 23 minutes. Findings: The optimum OLR and SLR were 8 gCOD/L.d and 10.67 mgCOD/m2.d, respectively. In these loadings, the COD was decreased from 32270 ± 351 mg/l to 6146 ± 2222 mg/l with 81 ± 7% the removal efficiency. The best removal efficiency of system in this loading was 91.5%. The amount of biogas production was 3.74 liter per liter of reactor volume. Conclusion: The ASBBR is able to reduce the high amount of COD up to 32000 mg/l. In general, this reactor could be a suitable alternative in treatment of sugar cane industries wastewater.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Anaerobic Sequencing Batch Biofilm Reactor (ASBBR), Cane Industry, Polyurethane Foams, Organic Loading Rate, Biogas.

نویسندگان مقاله سارا مستعد |
کارشناس ارشد مهندسي محيط زيست، گرايش آب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اهواز، اهواز، ايران.

محمد مهدي امين |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان، ايران.

امير حسام حسني |
دانشيار ،گروه مهندسي محيط زيست، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.

افشين تکدستان |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/121
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات