تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی پهنه‌بندی پسماند صنعتی و شهری در سطح استان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تولید مواد زاید جامد، محصول فعالیت‌های مختلف انسان است که امروزه با تغییر شیوه زندگی و توسعه همه جانبه نسبت به گذشته، تغییرات زیادی داشته است. در استان اصفهان روزانه پسماند زیادی تولید می‌گردد. با توجه به اهمیت پسماند و بازیافت آن‌ها، هدف تعیین محدوده‌های تولید پسماندهای مختلف جهت مکان‌یابی مراکز مناسب برای بازیافت پسماندها است. روش‌ها: جهت بررسی پهنه‌بندی پسماند صنعتی و شهری در سطح استان اصفهان، وضعیت تولید پسماند گروه‌های مختلف در سطح استان به صورت کمی و کیفی مطالعه و برآورد گردید. با توجه به نوع صنایع استان، پسماندها را می‌توان به ده دسته فلز، شیشه، زایدات ساختمانی و سنگ‌بری‌ها، لاستیک و پلاستیک، کاغذ و مقوا، زایدات الکترونیک، خودرو فرسوده، منسوجات، چوب و سایر تقسیم کرد. در این مقاله نقشه‌های تلفیقی پراکندگی پسماند تولیدی گروه‌های مختلف در شهرک‌های صنعتی، صنایع پراکنده و شهرستان‌ها توسط نرم‌افزار Arc GIS رسم گردید، تا بر اساس توزیع این پسماندها، سازمان‌های مربوطه مکان مناسب برای بازیافت این پسماندها را در نظر گیرند. یافته‌ها: در نقشه‌های تهیه شده، توزیع مواد بازیافتنی کانی غیر فلزی (شیشه)، سلولزی (چوب)، شیمیایی (لاستیک و پلاستیک) و منسوجات، زایدات الکترونیکی و الکتریکی و خودرو فرسوده نشان داده شده است، که با توجه به تجمع آن‌ها مکان‌های مناسب جهت بازیافت پسماندهای مختلف قابل تشخیص است. نتیجه‌گیری: واژه‌های کلیدی: پسماند، Arc GIS، پهنه‌بندی، اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Reviewing the Industrial and Municipal Wastes Zoning in Isfahan province
چکیده انگلیسی مقاله Background: Production of solid waste is the result of the human's different activities that today has changed a lot in comparison to the past due to the changing life styles and pervasive expansion. In Isfahan province lots of wastes are produced daily. Due to the importance of the waste and its recycling, the purpose is determining the production scopes of different wastes in order to find a proper place for recycling. Methods: In order to analyze the zoning of industrial and urban waste, the waste production status in different groups were studied and evaluated in this province. According to the type of industry the wastes can be divided into ten groups of metal, glass, construction and masonry wastes, rubber and plastic, paper and card board, electronic waste, decayed automobile, textile, wood and so on… . In this article the composed map of produced waste in different groups in the industrial towns, dispersed industries and the provinces were drown by Arc GIS software, so based on the wastes distributions, a proper recovering place wastes are considered by  the related industries. Findings: The distribution of recyclables are shown on the maps prepared include organic metal material (i.e. glass), cellulosic material (wood), chemical (rubber and plastic) and textiles, electronic and electric wastes and decayed automobile; in order that according to their accumulation, the proper places to recycle different wastes are recognized. Conclusion:
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Solid Waste, Arc GIS, Distribution, Isfahan

نویسندگان مقاله حميد رضا پورزماني |
گروه مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

سعيد ساماني مجد |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي عمران- محيط زيست، گروه پژوهشي زنده‌رود، اصفهان، ايران.

زهرا بيروتي |
کارشناس ارشد، گروه منابع طبيعي، شرکت مهندسين مشاور و تحقيقات بهين آب زنده‌رود، اصفهان، ايران.

حميد قدوسي |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي عمران- محيط زيست، شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اصفهان، اصفهان، ايران.

نيلوفر توسليان |
کارشناس محيط زيست، شرکت مهندسين مشاور و تحقيقات بهين آب زنده‌رود، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/106
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات