تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی برآورد میزان فعالیت واحدهای صنعتی در زمینه بازیافت در منطقه
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مقوله اقتصاد، حوزه متنفذی است که تعیین کننده پتانسیل فعالیت در هر کاری است. مطالعه بازار یکی از روش‌های مؤثر در ارزیابی اقتصادی است. هدف این مطالعه، تعیین میزان جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و کاری در حوزه بازیافت بازار کنونی بازیافت در سطح استان اصفهان و تعیین شاخص فعالیت آن‌ها است، که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. روش‌ها: ابتدا مواد بازیافتنی دسته‌بندی شدند و سپس اطلاعات تمامی واحدهای صنعتی فعال در زمینه تبدیل مواد بازیافتنی مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج از شهرک‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. در این مقاله از روش مطالعات کمی و پژوهش‌های تجربی بهره گرفته شد. در هر کدام از حوزه‌های بازیافتی میزان اشتغال، سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید واحدهای صنعتی تعیین شدند و شاخص فعالیت هر کدام بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید. یافته‌ها: در سطح استان بیشترین شاخص فعالیت مربوط به دسته فلزات و بعد کاغذ و کارتن می‌باشد و در زمینه بازیافت زایدات الکترونیکی و خودرو فرسوده کاری صورت نگرفته است. نتیجه‌گیری: از این مطالعات می‌توان در جهت برنامه‌ریزی جهت توسعه صنعت بازیافت در سطح استان استفاده کرد. واژه‌های کلیدی: بازار بازیافت، استان اصفهان، شاخص فعالیت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Estimating the Rate of Industrial Units Activity on Recycling in the Reign
چکیده انگلیسی مقاله Background: Economical category is an influential area which determines the activity potential in every business. Studying the market is one of the effective methods in economical evaluations. Recycling market is investigated in order to study and analysis current recycling market and to determine the rate of investment and business attractions in this field in Isfahan province. Methods: Information of all active units in recycling connection settled inside and outside of the industrial towns was analyzed. In this study quantitative studding method and experimental researches were used. Employment rate, investment and production capacity of industrial units studied in each recycling area were determined and the activity index of each reign was determined. Findings: Based on the results of the study it is specified that in order to identify the recycling category in which there are more works and actions, an indicator was defined known as activity index. Conclution: Finally the export market of recycling products was analyzed in this province.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Recycling Market, Isfahan Province, Activity Index

نویسندگان مقاله سعيد ساماني‌مجد |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي عمران- محيط زيست، گروه پژوهشي زنده‌رود، اصفهان، ايران.

زهرا بيروتي |
کارشناس ارشد، گروه منابع طبيعي، شرکت مهندسين مشاور و تحقيقات بهين آب زنده‌رود، اصفهان، ايران.

حميد رضا پورزماني |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مهيا کندري |
.کارشناس ارشد، گروه اقتصاد، گروه پژوهشي زنده‌رود، اصفهان، ايران.

بابک برومند |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي صنايع، شرکت مهندسين مشاور و تحقيقات بهين آب زنده‌رود، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/105
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات