تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی عملکرد سیستم زلال‌ساز اکسیلاتور در حذف کدورت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سیستم اکسیلاتور به دلیل داشتن مزایای زیادی از جمله تلفیق فرایند‌های اختلاط، لخته‌سازی و ته‌نشینی در یک واحد، امکان انجام همزمان سختی‌زدایی و زلال‌سازی و راندمان نسبتاً قابل قبول، امروزه مورد توجه طراحان تصفیه‌خانه آب می‌باشد که علی‌رغم به کار‌گیری آن در تعدادی از مناطق کشور، تحقیقات کافی در خصوص عملکرد این واحد در مقیاس واقعی و پایلوت انجام نشده‌است. روش‌ها: در این مطالعه تجربی به ‌منظور بررسی عملکرد سیستم اکسیلاتور در حذف کدورت با استفاده از منعقد‌کننده‌های شیمیایی (PACL و FeCl3)، سیستمی در مقیاس پایلوت طراحی و در شرایط کنترل شده (دمای 25 درجه سانتیگراد و  2/7 pH=) و شرایط متفاوت از نظر کدورت، دوز منعقد‌کننده و زمان ماند، بهره‌برداری شد‌. یافته‌ها: کارایی FeCl3 در حذف کدورت در اکسیلاتور بیشتر از PACL بوده است. ضمن این که حداکثر کارایی سیستم اکسیلاتور در حذف کدورت، 95 درصد بوده که با تزریق 10 میلی‌گرم بر لیتراز ماده منعقدکننده FeCl3 پس از مدت زمان 240‌ دقیقه ته‌نشینی حاصل شده‌ است به ‌طوری‌ که کدورت NTU100 در آب خروجی به NTU5 کاهش یافته‌است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین زمان ماند و کدورت آب خروجی از پایلوت با ضریب همبستگی (98/0 -  r =) وجود دارد(05/0 p-value<). واژه‌های کلیدی: زلال‌ساز اکسیلاتور، کدورت، منعقد‌کننده‌های شیمیایی، تصفیه آب
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ocsillator System Lucidity Performance in Turbidity Removal Abstract
چکیده انگلیسی مقاله Background: Ocsillator system is recognized by many water plant treatment designers for having many advantages, such as combination of mixing processes, flocculation and sedimentation processes in the same unit, the possibility of softening and lucidity simultaneously, and relatively acceptable efficiency. Despite using this process in number of the regions in the country, enough researches have not been under taken on the actual performance and the pilot-scale. Methods: In this study, to investigate the ocsillator system performance in turbidity removal a system was designed in pilot scale and operated in controlled condition (25oC and pH=7.2) using chemical coagulants (PACL and FeCl3) and different conditions of turbidity, coagulant dose and detention time. Findings: The results indicated that there was significant deference between the detention time and turbidity of outlet water (r=0.98 and P< 0.05). Maximum efficiency of the system in turbidity removal was 95% while the injected coagulant dose (FeCl3) was 10 mg / l after detention time of 240 minutes. So the inlet turbidity of 100NTU decreased to 5NTU. Conclusion: FeCl3 efficiency in the turbidity removal is more than PACL.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ocsillator Lucidity, Turbidity, Chemical Coagulants, Water Treatment

نویسندگان مقاله حسين فرخ‌زاده |
کارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

حسن هاشمي |
دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان، ايران.

مهدي حاجيان نژاد |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/81
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات