تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر آنتی‌بیوتیک‌ها بر فعالیت متان‌سازی ویژه بیومس بی‌هوازی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آنتی‌بیوتیک‌ها پس از تأثیر بر بدن میزبان، از بدن دفع شده و همراه سایر زائدات وارد فاضلاب‌ها می‌شوند‌. آنتی‌بیوتیک‌ها مانع تصفیه بیولوژیکی فاضلاب‌ها شده که خطراتی را در محیط زیست و به تبع آن برای سلامتی انسان‌ها به دنبال دارند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات چند آنتی‌بیوتیک پر مصرف انسانی و دامی بر فرایند تصفیه بی‌هوازی فاضلاب می‌باشد. روش‌ها: به منظور ارزیابی میزان بازدارندگی آنتی‌بیوتیک‌ها بر فعالیت متان‌سازی ویژه بیومس بی‌هوازی به روش Batch، درون ویال‌های 90میلی‌لیتری، 15درصد حجمی بیومس و 70‌میلی‌لیتر سوبستره ریخته شد و غلظت‌های مختلفی از آنتی‌بیوتیک‌های آموکسی‌سیلین، اکسی‌تتراسایکلین و تایلوزین به آن اضافه گردید. دمای مطلوب 35‌درجه سانتی‌گراد در ویال‌ها توسط حمام آب گرم تأمین شد و برای اختلاط کامل محتویات ویال میکسر مغناطیسی استفاده شد. متان تولیدی از طریق جایگزینی گاز با محلول KOH2‌ نرمال به عنوان جاذب ‌‌CO2 و برم تیمول بلو به عنوان اندیکاتور اندازه‌گیری می‌شد. مدت هر batch 10 روز طول می‌کشید. آزمایش COD قبل و بعد از هر تست بر روی نمونه‌ها انجام می‌گرفت. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های حاصل از هر batch، اکسی‌تتراسایکلین، تایلوزین و آموکسی‌سیلین به ترتیب در غلظت‌های 8000، 9000و9000 میلی‌گرم در لیتر بر فعالیت متان‌سازی بیومس بی‌هوازی کاملاً نقش باز‌دارندگی دارند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت آنتی‌بیوتیک، حجم گازمتان تولیدی به ازای واحد وزن بیومس کمتر می‌شود. واژه‌های کلیدی: آنتی‌بیوتیک، اکسی‌تتراسایکلین، آموکسی‌سیلین، تایلوزین، فعالیت متان‌سازی ویژه
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of Antibiotics on Specific Methanogenic Activity of Anaerobic Biomass
چکیده انگلیسی مقاله Background: The antibiotics are excreted after their effect on the host body and together with other waste disposal are entered the treatment plant processes. Antibiotics prevent the biological sewage treatment in the plant which consequently causes hazards to the environmental and human health. The purpose of this study was to investigate the effect of some popular antibiotics used by human and livestock on the anaerobic wastewater treatment process. Methods: To evaluate the inhibitory effect of the antibiotics on biomass activity, particularly methane production (specific methanogenic activity; SMA) using anaerobic biomass Batch, the 90ml vials were filled by 15 percent volume and 70 mg biomass L substrate including volatile fatty acids, mainly acetic acid, or glucose and then various concentrations of antibiotics were added including amoxicillin, tetracycline and tylosin.  To provide the optimum temperature of 35 ° C in vials the hot water bath was used, and to mix the contents of the vial fully, the magnetic mixer was used. The methane gas produced was measured through its replacement with KOH 2 N solution as CO2 absorber and bromine thymol blue as indicator. Each batch lasted for 10 days. COD tests were carried out before and after each test on the samples. Findings: Based on the findings of each batch, oxy tetracycline, amoxicillin and tylosin in 8000, 9000 and 9000 mg/ L concentrations, respectively, had a complete inhibitory effect on the specific methanogenic activity of anaerobic biomass. Conclusion: The results of this study indicated that by increasing the antibiotics concentrations, the produced biogas volume as per biomass weight per unit is decreased. On the other hand, COD removal was 42% to 82%  due to long retention time and the groups adsorption.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Specific Methanogenic Activity, Antibiotic, Oxytetracycline, Tylosin, Amoxicillin

نویسندگان مقاله حسن هاشمي |
عضو هيأت علمي، ‌گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران.

محمدمهدي امين |
استاديار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

اصغر ابراهيمي |
عضو هيأت علمي، ‌گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيدصدوقي، يزد، ايران.

افشين ابراهيمي |
استاديار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/76
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات