تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی حذف نیترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هیدروکسید فریک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی ازمنابع عمده آلودگی آب آشامیدنی، نیترات است. اگر غلظت نیترات بالاتر از حد استاندارد (mgL-1 45 بر حسب نیترات) باشد؛ مصرف این آب سبب بروز بیماری متهموگلوبینمی در کودکان می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان جذب نیترات روی گرانول هیدروکسید فریک (GFH) می‌باشد. همچنین در این مطالعه، میزان تأثیر فاکتور‌هایی مانند غلظت اولیه نیترات، زمان تماس، جرم و اندازه ذرات جاذب در ظرفیت جذب تعیین شد. روش‌ها: این مطالعه بنیادی است و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد که در آن محلول‌های سینتیک نیترات در یک راکتور ناپیوسته در تماس با جاذب قرار داده شد تا سینتیک جذب، مدل شود. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهند که با افزایش غلظت اولیه نیترات، ظرفیت جذب در زمان کوتاه 2 تا 3 دقیقه به بیشترین حد می‌رسد. ظرفیت جذب، با افزایش مقدار و کاهش اندازه ذرات جاذب کاهش می‌یابد. همچنین سینتیک جذب از الگوی واکنش‌های درجه دو کاذب پیروی می‌کرد. نتیجه‌گیری: نیترات با این روش حذف، می‌تواند به زیر حد استاندارد (mgL-1 45 بر حسب نیترات) برسد. بهره‌برداری آسان و ظرفیت جذب بالای GFH، از مزایای به کارگیری این روش حذف است. واژه‌های کلیدی: GFH، گرانول هیدروکسید آهن، جذب سطحی، نیترات  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Nitrate Removal from Water Using Granules Ferric Hydroxide Absorbent
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the major sources of drinking water contamination is nitrate. Nitrate concentrations of more than the standard levels (45mgl-1 based on nitrate) could cause methemoglobinemia in children. The aim of this study is to investigate the nitrate adsorption on granular ferric hydroxide (GFH). Also in this study, the effect of factors such as initial concentration of nitrate, contact time, adsorbent mass and particle size of adsorbent were determined. Methods: This study was conducted in a laboratory-scale in which the synthetic nitrate solutions were placed in a batch reactor, in contact with the adsorbent to model the adsorption kinetics. Findings: The findings of the study indicated that by increasing Nitrate's initial concentration, sorption capacity reaches to the maximum level in a short time of two to three minutes. Increasing the amount of adsorbent and decreasing the adsorbent particle size could reduce the adsorption capacity. Also, the absorption kinetics followed the pseudo-degree reaction model. Conclusion: This removal method could decrease nitrate concentrations to less than the standard level (45mgl-1 based on nitrate). Easy operation and high adsorption capacity of GFH are the advantages of this removal method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله GFH, Granular Ferric Hydroxide, Adsorption, Nitrate &,nbsp

نویسندگان مقاله حسن ايزانلو |
استاديار، مرکز تحقيقات آلاينده‌هاي محيطي و گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

طيبه رحيمي |
کارشناس مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات آلاينده‌هاي محيطي و گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

محمدحسن محموديان |
مربي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

محمد خزائي |
کارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

زينب ياوري |
کارشناس مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات آلاينده‌هاي محيطي و گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.

عليرضا عسگري |
مربي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، شاهرود، ايران.

نجمه واعظي |
کارشناس مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات آلاينده‌هاي محيطي و گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/72
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات