تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کارایی بیوراکتور غشایی (MBR) از نوع صفحه‌ای (Flat sheet) در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه‌خانه جنوب اصفهان در مقیاس پایلوت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی بیوراکتور غشایی (MBR یا Membrane bioreactor) از نوع صفحه‌ای (Flat sheet) در حذف BOD5 و COD در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان بود. روش‌ها: در این مطالعه، یک بیوراکتور غشایی صفحه‌ای مستغرق با حجم 140 لیتر، با استفاده از غشای میکروفیلتراسیون (MF یا Microfiltration membrane) به مدت 109 روز و با زمان ماند هیدرولیکی 20 ساعت در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری جنوب اصفهان تغذیه گردید. یافته‌ها: راهبری بیوراکتور در غلظت MLSS معادل 7800 میلی‌گرم در لیتر، به طور متوسط راندمان حذف COD و BOD5 به ترتیب میزان 95 درصد و 99 درصد را حاصل نمود. نتیجه‌گیری: سیستم FS-MBR (Flat sheet membrane bioreactor) می‌تواند به دلیل کیفیت بالای پساب خروجی و حذف BOD5 و COD طبق استاندارد‌های تخلیه به آب‌های پذیرنده در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.  واژه‌های کلیدی: غشای صفحه‌ای، بیوراکتور غشایی، میکروفیلتراسیون، فاضلاب شهری، غشای مستغرق.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Performance of Flat Sheet Membrane Bioreactor (FS-MBR) in the Biological Treatment of Municipal Wastewater in Isfahan South Wastewater Plant in Pilot Scale
چکیده انگلیسی مقاله Background: The purpose of this study was to investigate the efficiency of flat sheet membrane bioreactor (FS-MBR) in BOD5 and COD removal of Isfahan south municipal wastewater treatment plant. Methods: In this study a submerged FS-MBR, with 140 liters volume was fed using microfiltration membrane (MF) during 109 days and hydraulic retention time of 20 hours. Findings: The MBR application in MLSS concentration of 7800 mg/L achieved an average efficiency removal of 95% and 99 % in COD and BOD5, respectively. Conclusion: It is concluded that FS-MBR could be used in the large scales of municipal wastewater treatment plants due to the removal effluent high quality and the removal of the COD, BOD5 in accordance with effluent discharge standards.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Flat Sheet, Membrane Bioreactor, Microfiltration, Municipal Wastewater, Submerged Membrane

نویسندگان مقاله سميه فاضلي |
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.

محمد مهدي امين |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

امير حسام حسني |
استاديار، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.

علي ترابيان |
استاد، دانشکده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/48
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات