تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی حذف کروم شش ظرفیتی از پساب شبیه‌سازی شده صنایع آبکاری توسط نانو ذرات مگهمایت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی به وسیله نانو ذرات آهن در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کروم به عنوان یکی ازآلاینده‌های دارای اهمیت در محیط زیست محسوب می‌گردد و در غلظت‌های بالا در پساب صنایع آبکاری وجود دارد. نانو ذرات آهن مغناطیسی، با استفاده از مکانیسم‌های جذب سطحی، تعویض یونی و نیروهای الکترو‌استاتیک می‌تواند در کنترل و حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد هدف از انجام این تحقیق بررسی کارآیی نانو ذرات مغناطیسی در حذف کروم شش ظرفیتی (VI) از پساب‌های شبیه‌سازی شده صنایع آبکاری و پارامترهای مؤثر بر آن می‌باشد.  روش‌ها: نانو ذرات مگهمایت با استفاده از روش سل- ژل و با افزودن کلرور آهن دو و سه ظرفیتی در محیط مایی و تحت شرایط قلیایی تهیه گردید. سپس تأثیر عوامل مؤثر بر این فرآیند را که شامل غلظت نانو ذره، غلظت اولیه کروم، pH محلول، سرعت اختلاط و زمان تماس می‌باشند، بررسی گردید. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در شرایط pH معادل 2، غلظت اولیه کروم 10 میلی‌گرم بر لیتر، نانو ذرات مگهمایت تولید شده با دوز 1 گرم بر لیتر، زمان تماس 5 دقیقه و سرعت همزن 250 دور در دقیقه حدود 86 درصد ازکرم (VI) حذف می‌گردد. خصوصیات نانو ذرات تولید شده شامل ساختار ذره، نوع ترکیب، اندازه و زتا پتانسیل آن‌ها نیز با استفاده از دستگاه‌های XRD، XRF و Zeta and particle sizer تعیین گردید. نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش نتیجه‌گیری می‌شود که نانو ذرات تولیدی مگهمایت دارای کارایی بالایی درحذف کرم) VI) از پساب‌های شبیه‌سازی شده صنایع آبکاری بوده و راندمان حذف با pH رابطه عکس دارد. واژه‌های کلیدی: جذب سطحی، کرم شش ظرفیتی، نانو ذرات مگهمایت، پساب شبیه‌سازی شده صنایع آبکاری.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Hexavalent Chromium’s (Chromium VI) Removal from the Simulated Electroplating Industry Wastewater by Maghemite Nanoparticles
چکیده انگلیسی مقاله Background: Removing heavy metals from industrial wastewaters by iron nanoparticles has been much noticed in the recent years. Chromium is considered as one of the emphasis environmental pollutants. There are high concentrations of chromium in the wastewater of electroplating industries. Magnetic iron nanoparticles are used to control and eliminate the heavy metals from industrial effluents through the mechanisms of adsorption, ion exchange and electro-static forces. The aim of this study was to evaluate the efficiency of magnetic nanoparticles for hexavalent chromium's (VI) removal from the simulated electroplating wastewater and the parameters that influence its removal. Methods: The maghemite nanoparticles were prepared by sol-gel method and addition of two and trivalent iron chloride in the water environment under alkaline conditions. Then the factors influencing this process, including nano-particle concentration, initial concentration of chromium, pH, mixing rate, and retention time were studied. Findings: The findings of this study showed that in the conditions of pH 2, initial chromium concentration of 10 mg/L, synthesized magnetite nanoparticles with a dose of 1 g/ L, retention time of 5 minutes, and mixing rate of 250 rpm, about 86% of chromium (VI) is removed. In addition, characteristics of nanoparticles including, particles structure, composition, size and zeta potential was determined using analytical devices such as XRD, XRF, Zeta potential and particle seizer.  Conclusion: It is concluded that magnetite nanoparticles have high performance for removal of chromium (VI) from the simulated electroplating wastewater, and removal efficiency is reversely related with pH.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله adsorption, chromium (VI), maghemite nanoparticles, simulated electroplating industry wastewater

نویسندگان مقاله عباس خدابخشي |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و استاديار، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهركرد، شهرکرد، ايران.

محمد مهدي امين |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مرتضي مظفري |
استاديار، گروه فيزيک، دانشگاه رازي، طاق بستان، کرمانشاه، ايران.

بيژن بينا |
استاد، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/46
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات