تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی منطقه سجاد شهرستان زرین‌‌‌شهر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: منابع آب زیرزمینی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار با اهمیت می‌باشند. فعالیت‌های بشر در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و شهری پتانسیل بسیار بالایی برای آلوده نمودن این منابع داشته، باعث تقلیل کیفیت آن‌ها می‌گردد. تحقیق در زمینه کیفیت شیمیایی آب‌های زیر‌زمینی در تعیین عوامل آلاینده محیطی که مرتبط با دفع نادرست فاضلاب‌های مختلف تولیدی هستند، بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق با اندازه‌گیری پارامترهای تعیین کیفیت آب و مقایسه آن با استاندارد، میزان تأثیر دفع فاضلاب صنعت فولاد، نشت آن به کانال زهکش منطقه و آب چاه‌های زیر‌زمینی منطقه سجاد شهرستان زرین‌شهر مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی- مشاهده‌ای که به صورت مقطعی انجام شد، نمونه‌ها از 6 حلقه چاه به مدت سه ماه جمع‌آوری شدند و در مجاورت یخ به آزمایشگاه شیمی دانشکده بهداشت انتقال یافتند. پارامترهای EC، pH، COD، TDS و فلزات سنگین (سرب، کادمیم، کروم و نیکل) بر اساس روش‌های ارایه شده در کتاب استانداردهای آب و فاضلاب، مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون آماری t-test و از نرم‌افزار Excel جهت ترسیم نمودارها استفاده گردید. یافته‌ها: میزان پارامتر pH در آب چاه‌های مورد مطالعه در محدوده 3/8-6/6، میزان هدایت الکتریکی در محدوده 6388-3668 میکرو‌زیمنس بر سانتی‌متر و میانگین غلظت کل جامدات محلول برابر با 2619 میلی‌گرم در لیتر بود. میانگین غلظت COD و فلزات سنگین (کادمیم، سرب، کروم و نیکل) به ترتیب برابر با 22/30، 045/0، 062/0، 049/0 و 149/0 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که به جز کروم میانگین غلظت سایر پارامترهای اشاره شده از استانداردهای آب شرب بالاتر می‌باشد. همچنین میزان آلودگی در چاه‌های شماره 1 و 4 از سایر چاه‌ها بیشتر بود. نتیجه‌گیری: بالا بودن غلظت پارامترها نسبت به میزان توصیه شده در استانداردها نشان می‌دهد که آب چاه‌های منطقه مورد مطالعه در اثر تخلیه نادرست فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی آلوده شده است، بنابراین کنترل و تصفیه مناسب فاضلاب‌های تولیدی در منطقه و همچنین پایش آب‌های زیر‌زمینی ضروری می‌باشد. واژه‌های کلیدی: آب زیر‌زمینی، صنعت فولاد، کیفیت آب، زرین‌‌شهر.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Chemical Quality of the Groundwater in Sajad Area, Zarinshahr
چکیده انگلیسی مقاله Background: Groundwater resources in arid and semi arid regions are very important. Groundwater is contaminated by agricultural, industrial and municipal activity which as a result reduces its quality. Investigating of the chemical quality of the groundwater is emphasized to identify pollutant environmental impacts associated with incorrect waste disposal practice. This research investigated the effects of wastewater from Steel Mill and channel drainage on the quality of water wells around them, by measuring the water quality and comparing it to the standards.   Methods: In this analytical, observance, cross-sectional study, the samples were collected from 6 different wells during a three months period and then were transferred to the chemical laboratory of the health faculty while kept in vicinity of ice. Chemical parameters of pH, EC, TDS, COD and heavy metals (Pb, Cd, Cr and Ni) were measurement according to the book of water and wastewater standards. The heavy metals concentration was measured by Atomic Absorption Spectrophotometer (A.A.S). The Excel software was used to plot the curves and statistical method t-test to analysis the data.   Findings: The pH parameter in the studied water wells was  around 6.6- 8.3 .The amount of EC and TDS were in the range of 3668-6388 μs/cm, 2619 mg/Li and the mean concentration (mg/Li) for COD and heavy metals were found at COD = 30.22, Cd = 0.045, Pb = 0.062, Cr = 0.049, Ni = 0.143. Excluding the Cr, even the mean concentration of mention parameters exceeded the drinking water standard levels.   Conclusion: The high concentration of the parameters compared to the recommended standards indicates that the water wells are polluted due to high discharge rate of agricultural and industrial wastewater, therefore it is essential to control and treat the wastewater appropriately and also to monitor the ground water to prevent the aquifer pollution.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Groundwater, Steel Industry, Water Quality, Zarinshahr &,nbsp

نویسندگان مقاله اصغر ابراهيمي |
مربي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي يزد، يزد، ايران.

محمد مهدي امين |
استاديار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حسن هاشمي |
عضو هيأت علمي گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران.

رضا فولادي فرد |
کارشناس ارشد، گروه عمران محيط زيست، دانشکده فني، دانشگاه تهران، تهران، ايران.

مرضيه وحيد دستجردي |
کارشناس ارشد، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/50
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات