تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مدیریت مواد زائد جامد صنعتی تولیدی در شهرک صنعتی بروجن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در کنار مسایل و موضوعات گوناگون محیط ‌زیست انسانی، خطرات زیست‌محیطی ناشی از سوء مدیریت مواد زائد صنعتی، یکی از مسایل اساسی کشور به حساب می‌آید. این موضوع به ویژه در استان‌هایی از قبیل استان چهارمحال و بختیاری که در آن‌ها تمرکز و تنوع منابع طبیعی وجود دارند و در چند سال اخیر با رشد سریع تکنولوژی و صنعت روبرو هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. روش‌ها: جهت بررسی وضعیت دفع فعلی مواد زائد صنعتی در شهرک‌ صنعتی بروجن و بهسازی وضعیت موجود سیستم مدیریت پسماند، در شهرک صنعتی بروجن از روش پرسش‌نامه استفاده گردید که به صورت حضوری از صاحبان و مسؤولین صنایع سؤال ‌گردید و در پرسش‌نامه یاداشت شد و در نهایت از صنعت مورد نظر بازدید شد و شماتیک فرایند تولید، مشخص گردید. در این پرسش‌نامه وضعیت بهره‌برداری، نوع فعالیت، نوع و مقدار مواد اولیه مصرفی، نوع و مقدار محصولات تولیدی و زباله‌های تولیدی توسط هر صنعت بررسی گردید. یافته‌ها: در شهرک صنعتی بروجن به طور کلی 2200 کیلوگرم در روز زائدات بهداشتی در اثر فعالیت پرسنل در این شهرک تولید می‌شود. در بررسی‌های انجام شده، بر اساس ترکیب فیزیکی زباله، مشخص شد که با در نظر گرفتن تمام مواد قابل بازیافت، حدود 6/68 درصد وزن مواد زائد صنعتی در شهرک صنعتی بروجن کاهش خواهد یافت ولی تمام مواد قابل بازیافت را نمی‌توان بازیابی نمود. بنابراین کاهش وزن به حدود 61 درصد می‌رسد. نتیجه‌گیری: بر اساس بررسی‌های میدانی جهت امکان احداث واحدهای بازیافت در شهرک صنعتی بروجن، می‌توان از تأسیسات بازیافت کاغذ در این شهرک صنعتی استفاده نمود و با توجه به وجود صنایع بازیافت کاغذ در این شهرک، پتانسیل خوبی در این مورد وجود دارد. ایجاد تأسیسات بازیافت و پردازش پلاستیک مقرون به صرفه نیست. همچنین توصیه می‌شود که زائدات آهنی در یک نقطه مشخص در شهرک صنعتی جمع‌آوری شوند و پس از یک دوره مشخص به عنوان مواد اولیه به صنایع مادر فروخته شوند. واژه‌های کلیدی: مدیریت مواد زاید جامد صنعتی، شهرک صنعتی، بروجن
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Managing the Industrial Solid Waste Production in the Industrial Town of Borujen
چکیده انگلیسی مقاله Background: In addition to the various human environmental issues, environmental hazards due to the industrial waste mismanagement are one of the country's major problems. This especially is more important in the provinces such as Bakhtiari province where there have been concentration and diversity of the natural resources and a rapid growth of technology and industry in the recent years. Methods: To evaluate the current status of the industrial waste disposal and improving its management system in the industrial town of Borujen questionnaire method was used that the owners and industry officials were questioned personaly and the responses were recorded and finally the considered industry was visited and the schematic production process were identified. In the questionnaires the operating status, type of the activity, type and amount of the raw materials, type and amount of the products and the wastes produced by each industry were studied. Findings: In average 2200kg of general health waste are produced by the personnel activities in the Industrial town of Borujen per day. In the study performed, considering all the recyclable materials and based on physical composition of the waste found, about 68.6% of the weight of the industrial waste is reduced. But not all the recyclable materials can be retrieved. Therefore, the weight loss reaches to about 61%. Conclusion: Based on field studies in order to assess the possibility to construct industrial recycle units in Borujen, the paper recycling facilities could be used in this industrial town and according to the paper recycling industry in the town, there is a good potential in this case. Installing plastic recycling and processing facilities is not economical. It is also recommended that the Iron waste are gathered in a specific point in the industrial town and sold to the mother industries as raw materials after a specified period.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Industrial Solid Waste Management, Industrial Town of Borujen &,nbsp

نویسندگان مقاله سعيد ساماني‌مجد |
کارشناس ارشد عمران محيط زيست، گروه پژوهشي زنده رود ، اصفهان، ايران.

حسن هاشمي |
مربي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران.

حميدرضا پورزماني |
دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

فاضل محمدي‌مقدم |
دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

حشمت‌اله نور‌مرادي |
دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

علي ساماني مجد |
گروه برنامه ريزي شهري، موسسه آموزش عالي دانش پژوهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/75
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات