تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان و میزان بهره‎مندی جمعیت این روستاها از آب سالم از نقطه ‎نظر کیفیت میکروبی در نیمه دوم سال 1386 می‎باشد. همچنین نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی (آبفار) کاشان، در بهبود کیفیت میکروبی آب آشامیدنی مناطق روستایی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، کیفیت میکروبی آب تمامی 57 روستای شهرستان، 3 مرتبه بر اساس 3 معیار کل کلیفرم، کلیفرم مدفوعی و شمارش بشقابی هتروتروفیک مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه میانگین داده‌های حاصل از 3 مرحله نمونه‌برداری و آزمایش ارایه شده است. نتایج نشان می‎دهند که 100، 71/47 و 99/92 درصد جمعیت روستاهای تحت پوشش، غیر تحت پوشش شرکت آبفار و کل روستاهای شهرستان کاشان از آب سالم از نظر کلیفرم مدفوعی و همچنین 4/98، 2/21 و 88 درصد جمعیت روستاهای تحت پوشش، غیر تحت ‌پوشش آب‌ و فاضلاب روستایی و کل روستاها از آب سالم از نظر کلیفرم بهره‌مند بودند. بین کیفیت میکروبی روستاهای تحت پوشش و غیر تحت پوشش شرکت آبفار اختلاف معنی‎داری وجود دارد. نتیجه‎گیری: نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که وضعیت روستاهای تحت‌ پوشش از لحاظ آلودگی مدفوعی بسیار عالی است، ولی برای روستاهای غیر تحت ‌پوشش شرایطی نامناسبی حاکم است و به طور کلی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی کل روستاها در حد شاخص میکروبی کشور می‌باشد. همچنین مشخص گردید که نقش شرکت آب ‌و فاضلاب روستایی در تأمین آب سالم از نقطه نظر کیفیت میکروبی، برای جمعیت روستایی بسیار مهم می‎باشد. واژه‌های کلیدی: روستاهای کاشان، آب آشامیدنی، کیفیت میکروبی، شرکت آب و فاضلاب روستایی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Examining the Microbial Quality of Drinking Water in Kashan’s Villages and the Role of Rural Water and Wastewater Company in its Improvement
چکیده انگلیسی مقاله Background: The objective of the study is examining the microbial quality of drinking water in Kashan's villages, and determining the usage of safe water in rural population in terms of microbial quality in the second-half 2007. Also the role of Kashan Rural Water and Wastewater Company (KRWWC) in improving drinking water quality in Kashan rural areas was investigated. Methods: In this descriptive, cross-sectional study, the water microbial quality was determined in all villages, in 3 rounds and based on 3 measurements, i.e. Total Coliform (TC), Fecal Coliform (FC), and Heterotrophic Plate Count (HPC). Findings: In this study, the mean data obtained from the 3 sampling rounds and the experiments are presented. The findings indicate that 100.0%, 47.71% and 92.99% of the  population under coverage and non-coverage by KRWWC and all Kashan's villages, respectively, use safe water in terms of FC and 98.4%, 21.2%, and 88.00% of the population under coverage and non- coverage by KRWWC and all Kashan's villages, respectively, use safe water in terms of TC. There is also a significant difference in microbial quality of water between villages with coverage and non- overage by KRWWC. Conclusion: The results of the current study express that the fecal contamination condition in under coverage villages is very good, but unsuitable conditions are placed in villages with non-coverage by KRWWC. Generally the microbial quality in all Kashan's villages is approximately equal to countrywide Microbial Index. It is also illustrated that the role of KRWWC is very important in supplying safe drinking water for rural population in terms of microbial quality.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Kashan&,rsquo,s villages, drinking water, microbial quality, Kashan Rural Water and Wastewater Company

نویسندگان مقاله محسن حيدري |
دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و کارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

عليرضا مصداقي‌نيا |
استاد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

محمدباقر ميران‌زاده |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران.

مسعود يونسيان |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

کاظم ندافي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

اميرحسين محوي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/45
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات