تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت شیمیایی و وضعیت کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، آب مورد استفاده جهت مصرف انسان می‌بایست عاری از عوامل میکروبی و مواد شیمیایی خطر ساز برای سلامتی انسان باشد، بنابراین کنترل کیفیت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این تحقیق تعیین کیفیت شیمیایی و وضعیت کلرزنی آب آشامیدنی در روستاهای شهرستان کاشان می‌باشد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در نیمه دوم سال 1386 بر روی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان انجام گرفت. در این تحقیق پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب منابع تأمین آب، 1 مرتبه و کلر آزاد باقیمانده آب نقاط مصرف، 3 مرتبه مورد سنجش قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که غلظت نیترات، نیتریت، کلرور، کلسیم و مقدار pH در تمام روستاها در حد استاندارد می‌باشند. اما غلظت سولفات، منیزیم، سدیم، TDS و کدورت به ترتیب در 3/5، 3/5، 8/8، 3/5 و 5/3 درصد روستاها فراتر از استاندارد می‌باشد و غلظت فلوراید در 9/50 درصد روستاها پایین‌تر از دامنه مجاز است. همچنین به ترتیب 0/40، 5/1 و 8/34 درصد جمعیت به ترتیب روستاهای تحت پوشش، غیر تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی و کل روستاها از آب با کیفیت مطلوب از نقطه نظر کلر آزاد باقیمانده استفاده می‌کنند. نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه می‌توان گفت که متوسط غلظت اکثر عوامل شیمیایی در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان در حد استاندارد 1053 ایران می‌باشند، اما غلظت فلوراید در بسیاری از روستاها کمتر از حد مجاز می‌باشد. همچنین شاخص مطلوبیت کلر باقیمانده آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان پایین‌تر از متوسط کشوری می‌باشد. واژه‌های کلیدی: روستاهای کاشان، آب آشامیدنی، کیفیت شیمیایی، کلر آزاد باقی‌مانده
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Chemical Quality and Chlorination Status of Drinking Water in Kashan’s Villages
چکیده انگلیسی مقاله Background: According to the Health World Organization drinking water must be free of chemicals and microbial contaminations which are risk to human health. Therefore water quality control is very important. The purpose of this study is investigating the chemical quality and chlorination status of drinking water in Kashan's villages. Methods: This Cross-sectional study was conducted on drinking water in Kashan's villages in the second-half of 2007. In this study, the physicochemical parameters of the water resources and free chlorine residue of the water in delivery points were measured for one and three times respectively. Findings: The findings of this study indicated that in all villages the densities of Nitrate, Nitrite, Chloride, Calcium, and pH were within the standard limit. But the density of Sulfate, Magnesium, Sodium, TDS, and Turbidity were respectively at 5.3%, 5.3%, 8.8%, 5.3%, and 3.5% which are higher than the standard limits, and Fluoride density at 50.9% is lower than the Maximum Contaminant Levels. Also in view of free chlorine residue, 40.0% of under coverage rural population, 1.5% of non-covered population by Kashan Rural Water and Wastewater Company (KRWWC), and 34.8% of the whole population of Kashan's villages use desirable quality water. Conclusion: Based on the findings of this study, it can be expressed that the mean density of most chemical parameters in Kashan' villages drinking water is within the 1053 standard limit  in Iran, but the fluoride density is lower than the Maximum Contaminant Levels in many villages. Also, the Desirability Index of free chlorine residue of drinking water in Kashan's villages is lower than countrywide average.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Kashan&,rsquo,s villages, drinking water, chemical quality, free chlorine residue

نویسندگان مقاله محمدباقر ميران‌زاده |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران.

عليرضا مصداقي‌نيا |
استاد، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

محسن حيدري |
دانشجوي دکتري مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مسعود يونسيان |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

کاظم ندافي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.

اميرحسين محوي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/36
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات