تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در چاه‌های آب شرب روستاهای اطراف شهرک صنعتی شهر ارومیه
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ترکیبات نیترات و نیتریت از عوامل آلاینده آب‌های زیرزمینی محسوب می‌شوند، که در سال‌های اخیر غلظت آن‌ها در این منابع رو به افزایش می‌باشد. این تحقیق با هدف اندازه‌گیری غلظت نیترات و نیتریت در چاه‌های آب شرب روستاهای اطراف شهرک صنعتی ارومیه و مقایسه با استانداردهای مصوب انجام گرفت. روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی- تحلیلی بود. نمونه‌برداری از 30 حلقه چاه به مدت یک سال در نقاط مختلف روستاهای اطراف شهرک صنعتی ارومیه انجام شد و غلظت نیترات و نیتریت، مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات، میانگین سالیانه غلظت نیترات بر حسب -NO3 و نیتریت بر حسب -NO2 به ترتیب mg/L 46/17 و mg/L 008/0 به دست آمد، که بیشترین غلظت نیترات مربوط به فصل زمستان بود. برای مقایسه میانگین غلظت نیترات و نیتریت در فصول مختلف، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که میانگین غلظت نیترات بین فصل بهار با تابستان و نیز بین فصل بهار با پاییز اختلاف معنی‌داری دارد (05/0 < P)، اما در میانگین غلظت نیتریت نمونه‌های آب در فصول مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (05/0 < P). همچنین ارتباط معنی‌دار آماری بین مقادیر نیترات با عمق آب برقرار شد (76/0- = r، 001/0 < P) و با افزایش عمق آب، غلظت نیترات چاه‌ها کاهش یافت. نتیجه‌گیری: از یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر کیفیت آب مورد مطالعه از نظر غلظت نیترات و نیتریت مطابق با استاندارد‌های آب شرب ایران می‌باشد؛ با این وجود کنترل مستمر این منابع آب ضروری است. از این رو پایش، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب‌های تولیدی هم بایستی مورد توجه قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: نیترات، نیتریت، آلودگی آب، آب‌های زیرزمینی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Amount of Nitrate and Nitrite Density in Drinking Water Wells in Villages around the Industrial Estate, city of Orumieh
چکیده انگلیسی مقاله Background: Nitrate and nitrite compounds are considered as groundwater's contamination factors, which in recent years, their densities have been growing in these resources. This study was conducted aiming to measure nitrate and nitrite density in drinking water wells in villages around the industrial estate, city of Orumieh, and to compare them to the approved standards. Methods: This was a descriptive, analytical, cross section study. The samples were taken from 30 wells in different parts of the surrounding areas of the industrial estate within a year period and the densities of nitrate and nitrite were measured. Findings: Based on the findings of the experiments, the annual mean density of nitrate and nitrite were respectively 17.46 mg/L and 0.008 mg/L.  The highest nitrate concentration was related to the winter. ANOVA was used to compare the mean density of nitrite and nitrate in different seasons. The assessment showed that the average nitrate density was significantly different comparing spring and summer and also spring and autumn (P< 0.05), but there was not any significant differences in nitrite's mean density in different seasons (P< 0.05). Also, a statistically significant relationship were established between nitrate levels and the water depth (P< 0.001, r=0.76), with increasing the water depth, the wells nitrate density decreased. Conclusion: Based on the findings of the study it can be concluded that studied water quality is currently in accordance with drinking water standards in Iran with regards to nitrate and nitrite concentration; however, continuous control of water resources is essential. Hence, monitoring, treatment and disposal of production waste water should also be considered.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nitrate, Nitrite, Water Contamination, Ground Water

نویسندگان مقاله حسن نان بخش |
دانشيار، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، اروميه، ايران.

امير محمدي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

افشين ابراهيمي |
استاديار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/37
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات