تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی آلودگی میکروبی بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان در سال ۱۳۸۹
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کنترل آلودگی های میکروبی یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انتشار بیماری های عفونی در امکان عمومی به خصوص در بیمارستان ها می باشد. در این مطالعه، هدف بررسی وجود انواع استافیلیکوک، باکتری های هتروتروفیک و نهایتاً 71 نوع از میکروارگانیسم های خانواده آنتروباکتریاسه همچون اشرشیاکلی و کلبسیلا می باشد که به عنوان شاخص هایی از تنوع میکروبی در هوا و سطوح موجود در بیمارستان از جمله درها و دیوارهای بخش های مختلف بیمارستان می باشند. همچنین بررسی امکان انتقال میکروب ها از طریق سیستم تهویه (هواساز) نیز از دیگر اهداف این مطالعه می باشد. روش ها: بررسی میکروبی در این مطالعه به دو بخش بررسی کیفیت میکروبی هوا و کیفیت میکروبی سطوح مختلف موجود در بیمارستان تقسیم بندی می گردد. برای بررسی هوا با کمک یک مکنده قوی (پمپ وکیوم)، هوا را از روی یک صافی میلی پور با قطر سوراخ های کمتر از 3/0 میکرون عبور داده شد تا میکروب های موجود در هوا پس از تغلیظ بر روی این صافی اندازه گیری شوند. جهت بررسی سطوح نیز با کمک ابزار مناسب (سوآپ) از سطوح نمونه برداری و به محیط کشت انتقال داده شد. در این مطالعه از کشت بشقابی برای شمارش باکتری های هتروتروفیک استفاده گردید. همچنین دو شاخص اشرشیاکلی و کلبسیلا نیز با کمک روش کشت تخمیر چند لوله ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسایی خانواده آنتروباکتریاسه نیز از کیت آزمون ای استفاده گردید. یافته ها: در میان شاخص های مختلف انتخاب شده، هوای بیمارستان عاری از اشرشیاکلی بود. میکروارگانیسم های موجود در هوای بیمارستان نیز شامل استافیلوکوکوس شلی فری، استافیلوکوکوس هایکوز و کلابسیلا پنومونیه بودند. همچنین شمارش باکتری های هتروتروفیک نشان می دهند که تعداد آن ها در هوای بیمارستان فراوان است. نتیجه گیری: با توجه به سنجش میکروب ها قبل و بعد از (فیلترهای) سیستم تهویه هوا (هواساز) مشخص شد، این سیستم (فیلتر های هواساز موجود در بیمارستان) کارایی کافی در حذف میکروارگانیسم ها را ندارد. بررسی سطوح همچون درها، دیوارها و ... وجود شاخص های ذکر شده در بیمارستان را نشان می دهد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آلودگی میکروبی بیمارستان، کلبسیلا، اشرشیاکلی، هتروتروفیک، سیستم تهویه. &،nbsp،

عنوان انگلیسی Microbiological Studies of Delijan’s Emamsadegh Hospital
چکیده انگلیسی مقاله Background: Control the microbial pollution in public places especially in hospitals is the best way to prevent diseases. Searching for some microorganisms such as Klebsiella, E-coli, stafilcocs and Hetrotrophic bacteria and 71 strains of enterobacteriaceae family in the air and some equipment of hospital as the indexes of microbial diversity was the main purpose of this study. Also investigating the possibility of dispersing microorganisms through air condition system was another aim of this research. Methods: The microbial studies in this research were divided in two groups: assessing the microbial quality of the air and the microbial quality of different surfaces in hospital. The polluted air was passed through a Milipore filter using a vacuum pump. The microorganisms existed in the air were collected on the filter media. These collected microorganisms were identified by the standard methods. Several objects in the hospital were examined to find possible existence microorganisms. For this purpose a cotton swap was employed to pick up microbial samples from the objects. Then microorganisms in these samples were isolated, cultivated and identified by the standard methods. In this study plate culture method was used to count heterotrophic microorganisms. Also Klebsiella and E-coli were identified by multi tube culture. Findings: After performing several tests it was revealed that the hospital air was free of e-coli. On the other hand based on the findings of this study it was concluded that existed microorganisms in the air inside the hospital included staphylococcus schleiferi, staphylococcus hyicus and klebsiella pneumoniae. Also counting heterotrophic bacteria showed that they were numerous in the inside air. Conclusion: Based on the microbial tests performed before and after the filtration of air conditioning system it was found that this filter was not efficient to significantly remove the microbial pollution from the air. The examination of the areas such as doors, walls etc. showed that the mentioned microorganisms existed in the hospital.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Microbial Pollution of Hospitals, Klebsiella, E-coli, Hetrotrophic, Air Condition

نویسندگان مقاله امين گلي |
کارشناس تأسيسات حرارتي و برودتي، گروه مهندسي مکانيک، موسسه آموزش عالي جامي، اصفهان، ايران.

امير رضا طلايي |
عضو هيات علمي، گروه مهندسي عمران- محيط زيست، موسسه آموزش عالي جامي، اصفهان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/116
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات