تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد صنعتی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۸)
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی، هدف اصلی در مدیریت زائدات صنعتی کاهش تولید این دسته از مواد است که با توسعه استراتژی‌های استفاده مجدد، بازیافت ضایعات و همچنین ارتقای توان بهره‌گیری از قوانین و تکنولوژی‌ها در جهت عدم تولید زائدات می‌توان به این هدف دست یافت. بررسی دقیق کمی و کیفی زائدات که در بخشی از صنعت تولید می‌شود، مبنای مدیریت صحیح مواد زائد صنعتی است. بنابراین با توجه به گسترش رو به رشد صنعت، نیاز به تدوین روش‌های کارآمد و متناسب با شرایط منطقه تصمیم گرفته شد که اطلاعات پایه و فنی مورد نیاز جمع‌آوری، اندازه‌گیری و مورد تحلیل قرار گیرد. روش‌ها: در این مطالعه، با توجه به پراکندگی، نوع و اندازه واحدهای صنعتی موجود در استان چهارمحال و بختیاری، پسماندهای تولید شده به وسیله تعداد 309 واحد صنعتی طی مدت 8 ماه از نظر کمی و کیفی مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفت. جمع‌آوری اطلاعات از طریق بررسی‌های میدانی و استفاده از روش‌های اندازه‌گیری صورت گرفت. یافته‌ها: بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهند که میزان کل زائدات تولید ‌شده در شهرک‌های صنعتی مورد مطالعه، 1246 تن در ماه بود که 2/48 درصد در صنایع غذایی، 9/14 درصد در صنایع فلزی، 7/6 درصد در صنایع شیمیایی، 22 درصد در صنایع کانی غیر فلزی، 9/0 درصد آن در صنایع نساجی، 6/0 درصد در صنایع برق و الکترونیک و 5/6 درصد آن در صنایع سلولزی تولید می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که نزدیک به نیمی از کل پسماندهای صنعتی تولیدی از محدوده مطالعه، موادی هستند که قابل تجزیه بیولوژیکی می‌باشند و تخلیه آن‌ها بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی منجر به آلودگی کوتاه مدت و ایجاد شرایط مزاحمت‌زا در محیط پذیرنده می‌شوند. همچنین قسمت‌های دیگر پسماندهای بررسی شده دارای کیفیتی است که بازیافت آن‌ها به چرخه مصرف از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و در صورت انتقال به محیط زیست منجر به آلودگی‌های بلند مدت و خطرناک خواهند شد. نتیجه‌گیری: با توجه به استقرار نامناسب بسیاری از صنایع از نقطه‌نظر جغرافیایی، خطرات بهداشتی و زیست‌محیطی آن متوجه جوامع و آب‌های سطحی می‌شود. بنابراین ضروری است که در مکان‌یابی صنایع به ویژه آن دسته از واحدهای صنعتی که دارای پسماندهای ویژه می‌باشند، دقت بیشتری صورت گیرد و با اعمال و اجرای مقررات سخت‌گیرانه در برابر صنایع موجود، گامی مؤثر در کاهش اثرات تخریبی آن‌ها برداشته شود. واژه‌های کلیدی: کمیت و کیفیت مواد زائد جامد، چهارمحال و بختیاری، مدیریت زائدات صنعتی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Quality and Quantity of the Industrial Solid Waste (Case Study: Chahar Mahal and Bakhtiari Province in 1388)
چکیده انگلیسی مقاله Background: Based on the economical and environmental concepts, the main purpose of the industrial waste management is reducing the production of these materials which is accessible by developing strategies of reuse, waste recycle and upgrading the technologies. Accurate investigation of the quality and quantity of the industrial waste is the basis of the industrial waste correct management. Thus, according to development of industries and the need of an efficient method based on the region conditions it was decided to collect the basic and technical information.   Methods: In this study, the waste productions in 309 industrial units were assessed according to distribution, type and size of the industrial units in Chaharmahal and Bakhtiari province within 8 months. Information were Collected through field investigations.   Findings: Based on the findings of this study, the total waste produced in the industrial towns was 1,246 tons per month, which 48.2% is produced by the food industry, 14.9% by the metal industries, 6.7% by the chemical industry, 22% by non-metallic minerals industry, 0.9% by the textile industry, 0.6% by the electrical industries and 6.5% by the cellulose industry. The findings indicated that nearly half of the total industrial wastes produced by a range of biological materials that are biodegradable and discharged without compliance with the environmental regulations that is led to short-term pollution and nuisance in the acceptor environment. Also some parts of the studied waste were recyclable which is considerable from the economical values point of view.   Conclusion: Long-term contaminations will be occurred due to improper layouts of many industries from the geographical point of view. And its health risks and environment pollution are assigned to the societies and surface water. Therefore it's essential that the industries layouts, particularly those industrial units that produce special waste are constructed more carefully. Also stricter enforcement against the industry is an effective step in reducing their harmful impacts.   Key Words: Solid Waste, Quantity and Quality, Chahar Mahal and Bakhtiari Province, Residue Management
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهربان صادقي |
دانشيار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران.

قاسمعلي عمراني |
استاد، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، واحدعلوم وتحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران.

امير حسين جاويد |
استاديار، گروه مهندسي محيط زيست، دانشکده محيط زيست وانرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تهران، ايران.

بهاره رحماني ساماني |
کارشناس ارشد مهندسي محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران.

حسن هاشمي |
دانشجوي دکتري، مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

وفا محمودي نژاد |
کارشناس زمين شناسي، اداره استانداري، شهرکرد، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/109
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات