تحقیقات نظام سلامت، جلد ۶، شماره ۵؛ ۱۳۸۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر روان‌آب‌ها و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بر پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده رود
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کیفیت آب رودخانه‌ها به عوامل مختلفی از جمله عوامل هیدرولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی وابسته است. رودخانه‌ها از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیارحائز اهمیت هستند. رودخانه زاینده ‌رود تنها رودخانه حوضه مرکزی ایران است که دارای آب شیرین دائمی می‌باشد. این رودخانه اهمیت بسیاری در تأمین آب آشامیدنی، حفظ حیات صنعتی استان و تامین آب کشاورزی دارد. بنابراین مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه تأثیر روان‌آب‌های شهر اصفهان و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده ‌رود مورد بررسی قرار گرفته شده است. روش‌ها: نمونه‌برداری جهت انجام بررسی‌های آزمایشگاهی از پنج ایستگاه‌ در طول رودخانه در حد فاصل ایستگاه هیدرومتری موسیان تا ورزنه انجام شد. پارامترهای اندازه‌گیری شده در این مطالعه شامل تعیین میزان نیتروژن نیتراتی، فسفات، آمونیوم، BOD5، COD و pH می‌باشد. در هنگام نمونه‌برداری اشل رودخانه در سه ایستگاه موسیان، چوم و ورزنه که دارای ایستگاه هیدرومتری بود نیز قرائت گردید. یافته‌ها: دبی رودخانه زاینده رود در اسفند ماه حداقل و در فروردین ماه حداکثر می‌باشد. مقدار فسفات بر حسب فسفر در تمام ایستگاه‌ها و در تمام طول دوره مطالعه از 049/0 تا 7/2 متغیر بوده است. تغییرات pH در آب رودخانه در چهار ایستگاه بین 2/7 تا 6/8 در هنگام نمونه‌برداری متغیر است. نتیجه‌گیری: آب رودخانه زاینده رود حتی در شرایطی که بارندگی صورت نمی‌گیرد از روان‌آب‌های اصفهان متأثر می‌گردد. اما شدت تأثیر پساب تخلیه شده از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان بسیار زیادتر می‌باشد. واژه‌های کلیدی: رودخانه زاینده‌رود، آب‌های سطحی، کیفیت آب.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of Isfahan City and its Wastewater Treatment Plant Effluent on some Parameters of the Water Quality of Zayandeh Rood River
چکیده انگلیسی مقاله Background: Rivers and streams are important sources of surface waters. Water quality of these resources depends on many factors including hydrologic, physicochemical and biological factors. These resources are important in terms of social, economic and political development.. Zayanderood River is the only river in central basin of Iran that has permanent fresh water. This river has an important role in providing drinking and agricultural water supply and , preserving industrial life in Isfahan province. Therefore, management and quality control of this water source is important. In this study the effect of Isfahan city and its wastewater treatment plant effluent on some parameters of water quality of Zayandeh Rood river has been investigated. Methods: Samples for laboratory tests were taken from five stations along the river, from Moosian to Varzane. Water quality parameters measured in this study include Nitrate, phosphate, ammonia, BOD5, COD and pH. At the time of sampling, the stage of water in Moosian , Choom bridge stations and Varzane was also recorded.  It was found Zayanderood water is affected from the city of Isfahan even when there is no rain. Findings: Conclusion: However, the impact of Isfahan wastewater treatment plant is much larger.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Zayanderood river, Surface water, Water quality

نویسندگان مقاله مهدي حاجيان نژاد |
دانشيار، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

احمدرضا رهسپار |
کارشناس ارشد محيط زيست، شبکه بهداشت داراب، استان فارس، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/91
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات