فصلنامه پژوهشی خون، جلد ۱۶، شماره ۴، صفحات ۲۸۹-۲۹۹

عنوان فارسی اثر درمان شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی
چکیده فارسی مقاله چکیده سابقه و هدف بیماری هموفیلی، از جمله بیماری‌های مزمن و نوعی اختلال در انعقاد خون است که به واسطه کمبود فاکتورهای انعقادی، شخص را در معرض انواع مشکلات جسمانی قرار می­دهد. این امر بر بسیاری از جنبه‌های زندگی بیمار اثرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد در پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی در شهر اصفهان سال 1396 بود. مواد و روش‌ها این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. به منظور اجرای پژوهش، 60 نفر از بیماران هموفیلی به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک‌های ورود و خروج انتخاب و در سه گروه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­های ادراک بیماری بردبنت، کیفیت زندگی(SF-36) و پرسشنامه پیروی درمان ماریسکی بود. محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار 22 SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته‌ها نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه درمان شناختی-رفتاری و گروه کنترل در سه متغیر پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی معنادار بود(05/0 p<). تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه کنترل در سه متغیر پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی نیز معنادار بود(05/0 p<). نتیجه گیری نتایج نشان داد که می‌توان از دو درمان شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افزایش پیروی از درمان، ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران هموفیلی استفاده نمود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، هموفیلی، درمان پذیرش و تعهد، پیروی از درمان، کیفیت زندگی

عنوان انگلیسی The effectiveness of cognitive-behavioral therapy and treatment based on acceptance and commitment in adherence to treatment, illness perception and quality of life in hemophilic patients
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background and Objectives Hemophilia is one of the chronic disorders of blood coagulation which due to the lack of coagulation factors exposes the person to a variety of physical problems which affect patient. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy and treatment based on acceptance and commitment in adherence to treatment, illness perception and quality of life in hemophilic patients was studied in Isfahan city in 1396.   Materials and Methods This research was semi-experimental with pre-test and post-test design with control group and follow-up periods. To do the research, 60 hemophilic patients were selected based on eligibility criteria in three groups. The research instrument was a questionnaire for Broadbent questionnaire of illness perception, quality of life and Mariski treatment adherence questionnaire. The statistical analysis was done by SPSS 22 and at two descriptive and inferential levels.   Results The results of repeated analysis of variance showed that the difference between the mean scores of the two groups of cognitive-behavioral therapy and the control group was significant in the three variables of treatment adherence, illness perception and quality of life (p <  0.05) and the difference between the mean scores of the two groups of the treatment based on acceptance and commitment and the control group were similarly significant in the three variables of treatment adherence, illness perception and quality of life (p < 0.05).   Conclusions  The results showed that the two cognitive-behavioral treatments and acceptance and commitment therapy could be used to increase adherence to treatment, illness perception and quality of life in patients with hemophilia.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, Hemophilia, Acceptance and Commitment Therapy, Treatment Adherence, Life Quality

نویسندگان مقاله زیبا برقی ایرانی | Ziba Barghi irani
استادیار دانشگاه پیام نور

سهیلا دهخدایی | Sohila Dehkhodaei
دانشگاه پیام نور

احمد علی پور | A. Alipour
استاد دانشگاه پیام نور


نشانی اینترنتی http://bloodjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1253-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی بالینی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات