فصلنامه پژوهشی خون، جلد ۱۶، شماره ۴، صفحات ۲۸۰-۲۸۸

عنوان فارسی آگاهی از نظام مراقبت از خون در بین گروه‌های پزشکی در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال ۱۳۹۷
چکیده فارسی مقاله چکیده سابقه و هدف بررسی آگاهی کارکنان پزشکی در زمینه انتقال خون، می‌تواند کمبودها و کاستی‌های مربوط به این آگاهی را در زمینه مورد مطالعه شناسایی نموده و راهنمایی‌ کننده کادر درمانی و مراکز انتقال خون جهت اصلاح شرایط موجود و تجدید نظر در برنامه‌های آموزشی مربوطه باشد. بنابراین در این مطالعه سطح آگاهی گروه‌های مختلف پزشکی از نظام مراقبت از خون در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان بررسی گردید. مواد و روش‌ها در این مطالعه مقطعی، 135 نفر از کارکنان درمانی در سه بیمارستان آموزشی شهر کرمان در سال 1397 به صورت در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. به هر فرد پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات چهار گزینه‌ای جهت بررسی حداقل آگاهی لازم در امر انتقال، نگهداری، ترانسفوزیون و عوارض احتمالی تزریق فرآورده‌های خـونی داده شد و سطح آگاهی هر یک از گروه‌ها در ارتباط با این موارد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای‌دو و t  با به کارگیری نرم‌افزار 21 SPSS استفاده شد. یافته‌ها میانگین آگاهی تمامی افراد مورد بررسی در این مطالعه 16/3 ± 30/16 (از حداکثر 24 امتیاز) بود که نشان‌دهنده دارا بودن سطح متوسط آگاهی در افراد بود. بیشترین سطح آگاهی در میان افراد شاغل مربوط به پرستاران و سپس دستیاران بود. سطح آگاهی اینترن‌ها از دو گروه دیگر کمتر بود و البته این تفاوت از نظر آماری معنادار بود(001/0 p=). نتیجه گیری با توجه به نتایج، سطح آگاهی کارکنان پزشکی در ارتباط با جنبه‌های مختلف طب انتقال خون مطلوب نیست و لذا بهتر است دوره‌های مداوم آموزشی تئوری و عملی برای گروه‌های هدف مختلف برگزار شود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، انتقال خون، پرسنل بهداشتی، آگاهی

عنوان انگلیسی Knowledge among health care workers about hemovigilance in hospitals of Kerman in 2018
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background and Objectives Analyzing the knowledge of health personnel regarding blood transfusion can lead to the identification of shortcomings and defects in knowledge and provide guidance to medical personnel and blood transfusion centers to reform the existing conditions and revise the related educational programs. Therefore, in this study, the knowledge of different medical groups pertaining to haemovigilance was assessed in university (teaching) hospitals of Kerman.   Materials and Methods In this cross-sectional study, 135 health personnel of three university hospitals in Kerman were selected using the convenience sampling method and included in this cross-sectional study in 2018. Each person was given a multiple choice questionnaire assessing the minimum knowledge required for transfusion, storage, and understanding possible side effects of blood products, and the level of awareness of each group regarding these issues was evaluated. Chi-square and t-tests were used for data analysis using SPSS21 software.   Results The mean knowledge score of all participants was 16.30 ± 3.16 (out of 24 score), which showed an average level of knowledge among the participants. The highest level of knowledge was observed among nurses, followed by residents, and the interns' knowledge was lower than that of the other two groups; these differences were statistically significant (p = 0.001).   Conclusions  Based on the findings, the level of knowledge of medical personnel regarding blood transfusion is suboptimal, and continuous theoretical and practical training courses are recommended for different target groups.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, Blood Transfusion, Health Personnel, Knowledge

نویسندگان مقاله الهام جعفری | Elham Jafari
استادیار مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلولهای بنیادی ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سودابه کوهستانی | Soodabeh Koohestani
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مطهره قاضی زاده | Motahare Ghaziizade
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون کرمان


نشانی اینترنتی http://bloodjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1342-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده انتقال خون
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات