فصلنامه پژوهشی خون، جلد ۱۶، شماره ۴، صفحات ۲۷۰-۲۷۹

عنوان فارسی الگوی مصرف فرآورده‌های خون در شهر اراک، در شش ماه اول سال ۱۳۹۷
چکیده فارسی مقاله چکیده سابقه و هدف تزریق خون و فرآورده‌ها در مراقبت‌های پزشکی، یکی از اصلی‌ترین روش‌های درمانی است اما این کار بدون خطر نیست. بررسی الگوی مصرف فرآورده‌های خون می‌تواند در بهبود مصرف و پیش‌بینی میزان تقاضای آن در آینده کمک‌کننده باشد. در این مطالعه، بررسی الگوی مصرف فرآورده‌های خون در بیمارستان‌های شهر اراک انجام گرفت. مواد و روش‌ها در این مطالعه توصیفی- مقطعی، چهار بیمارستان شهر اراک انتخاب و اطلاعات مورد نظر شامل نوع و میزان فرآورده مصرفی و ارتباط آن با ویژگی‌های بیمار از جمله سن، جنس و تشخیص بیماری در 6 ماه ابتدای سال 1397 جمع‌آوری شد. طبقه‌بندی بیماری‌‌ها بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی 10-ICD انجام گرفت. یافته‌ها     در مجموع چهار بیمارستان مورد بررسی، 7300 بیمار که 4/54% آن‌ها مذکر بودند ، 6928 واحد RBC ، 3829 واحدFFP  ، 8196 واحد پلاکت تهیـه شـده از خـون کامـل و 171 واحد پلاکت آفرزیس دریافت کرده بودند. در هر سه نوع فرآورده مصرفی، بیشترین گروه دریافت‌کننده در رده سنی 64-41 سال (با میانه سنی 54 سال) بودند و نیز بیشترین مصرف RBC ، FFP و پلاکت در بیماران مبتلا به نئوپلاسم بود. میانگین مصرف RBC 05/2±9/1واحد، FFP 35/2±7/2 واحد و پلاکت 05/4±7/3 واحد بود. نتیجه گیری یافته‌ها الگوی مصرف فرآورده‌های خون بر اساس سن، جنس و بیماری‌ها را در اراک نشان داد. با توجه به رابطه‌ای که بین میزان مصرف فرآورده‌های خون و الگوی جمعیت شناختی هر منطقه وجود دارد، امکان استفاده از الگوی به دست آمده از این تحقیق، جهت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تامین فرآورده‌های خون مورد نیاز این منطقه ممکن خواهد شد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، انتقال خون، طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها، ایران

عنوان انگلیسی Pattern of blood component utilization in Arak, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background and Objectives Blood transfusion in medical care is one of the main treatments. However, blood transfusion is not without risk. Investigating the patterns of blood products utilization can help improve blood products usage and predict future blood products demand. Therefore, in this study, the pattern of blood product utilization in Arak hospitals has been investigated.   Materials and Methods In this descriptive cross-sectional study, four hospitals in Arak were selected and the desired information including type and amount of utilized blood products and thier relationship with patient characteristics such as age, gender, diagnosis of the disease were evaluated during the first 6 months of 1397 (according to Iranian Calendar). Diseases were classified based on the International Classification of Diseases, 10th. Edition (ICD-10).   Results All 7300 patients, 54.4% of whom male, received 6928 RBC units, 3829 FFP units, 8196 random platelet units and 171 apheresis platelet units in all four hospitals. In all three types of utilized products (RBC, FFP, platelet), the recipient group with the age range of 41-64 years received the highest rate of blood products and the highest utilization of RBC, FFP, platelet  pertained to patients with neoplasm. The average utilization of RBC was 1.9 ± 2.05 units, FFP was 2.7 ± 2.35 units and platelet was 3.7±4.05 units, and the most utilized product in all four hospitals was RBC.   Conclusions  The results of the current study represents the blood components utilization by age, sex and various diseases in Arak with regard to the relationship between the usage of blood components and the demographic pattern of the region. Therefore, the feasibility of using the obtained pattern in order to predict and plan for the blood components needed for this region based on the demographic pattern of Arak city will be possible.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, Blood Transfusion, International Classification of Diseases, Iran

نویسندگان مقاله فاطمه سادات مهدویانی | Fatemeh Sadat Mahdaviani
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون اراک

ایرج احمدی عراقی | Iraj Ahmadi Iraqi
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون اراک

محمد خلیلی | Mohammad Khalili
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

لادن خسروپور | Laden Khosrowpour
بیمارستان آیت اله خوانساری ـ دانشگاه علوم پزشکی اراک

حمید امیائی | Hamid ٍEmyaei
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون اراک

علیرضا مرادآبادی | Ali Reza Moradabadi
بیمارستان آیت اله خوانساری ـ دانشگاه علوم پزشکی اراک

شیما عباسی | Shima Abbasi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مصطفی خلیلی | Mostafa Khalili
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون اراک


نشانی اینترنتی http://bloodjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1346-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده انتقال خون
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات