فصلنامه پژوهشی خون، جلد ۱۶، شماره ۴، صفحات ۲۵۹-۲۶۹

عنوان فارسی بررسی ژنوتیپ سیستم گروه خونی Kell در بیماران تالاسمی دارای آلوآنتی‌بادی
چکیده فارسی مقاله چکیده سابقه و هدف آلوایمیونیزاسیون، برجسته­ترین عارضه بالینی در بیماران تالاسمی محسوب می­گردد و Anti-K فراوان­ترین آنتی­بادی­ در این بیماران می­باشد. لذا ارزیابی دقیق این آنتی­ژن می­تواند سبب کاهش چشمگیر موارد آلو- ایمیونیزاسیون گردد. روش­های ژنوتیپ با غلبه بر محدودیت­های روش­ سرولوژیک، سبب تسهیل تعیین گروه در این بیماران شده و می­تواند راهنمای خوبی جهت شناسایی واحد­های خون سازگار باشد. در این بررسی آنتی­ژن­های K و k با روش‌های سرولوژیک و مولکولی بررسی شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند. مواد و روش‌ها در این مطالعه توصیفی، تعداد 200 نمونه خون کامل به صورت تصادفی از بیماران تالاسمی دارای آلوآنتی­بادی درمانگاه تالاسمی بزرگسالان ظفر جمع‌آوری و فنوتیپ آنتی­ژن­های K و k برای تمامی نمونه­ها تعیین گردید. PCR-SSP برای تمامی نمونه­ها انجام شد. در موارد عدم تطابق نتایج ژنوتیپ و سرولوژی، نتایج به وسیله­ PCR-RFLP و تعیین توالی DNA تایید شدند. یافته‌ها در این مطالعه Anti-K (28%) شایع­ترین آنتی­بادی شناخته شد. نتایج ژنوتیپ نشان داد که از 200 نمونه مورد بررسی، 192 بیمار(96%) دارای ژنوتیپ KEL*02/KEL*02 و 8 بیمار(4%) KEL*01/KEL*02 بودند. با مقایسه نتایج ژنوتیپ و فنوتیپ، 8 مورد ناسازگاری مشاهده شد که در تمامی موارد صحت نتایج ژنوتیپ با تعیین توالی DNA تایید گردید. نتیجه گیری این مطالعه نشان داد که آنتی‌بادی‌ها علیه آنتی‌ژن K هم چنان در بیماران تالاسمی به میزان بالایی پیدا می‌شود. یافته‌ها بیان نمود که ژنوتیپ مولکولی RBC نسبت به فنوتیپ سرولوژیک برتری دارد و به خصوص در بیمارانی مانند بیماران تالاسمی که دفعات زیادی خون می‌گیرند، جایگزین مناسب و روش قابل اعتمادتری است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، ژنوتیپ، سیستم گروه خونی Kell، تالاسمی

عنوان انگلیسی Study of Kell blood group genotype in alloimmiunized thalassemia patients
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background and Objectives Alloimmunization is the most serious problem in thalassemia patients and Anti-K is the most prevalent antibody in these patients. So accurate identification of this antigen can significantly decrease the rate of alloimmunization. Serological phenotyping is usually not reliable in multi-transfused patients. Molecular genotyping can overcome limitations of hemagglutination assays, resolve discrepant serologic typing and guide RBC selection for them. In this regard, we intended to determine the K and k among alloimmunized thalassemia patients using molecular methods and compare the results between different methods.    Materials and Methods In this descriptive study, a total of 200 blood samples were collected randomly from alloimmunized thalassemia patients of Tehran Adult Thalassemia Clinic. The phenotype of all samples was determined for K and k. PCR-SSP was performed for all samples. The discrepant results between the phenotype and genotype were re-evaluated by PCR-RFLP and were confirmed by DNA sequencing.   Results Sixty-three (28%) out of 200 patients developed Anti-K. Molecular typing of samples for K and k antigens revealed 96% (192 patients) KEL*02/KEL*02 and 4% (8 patients) KEL*01/KEL*02 among our samples. Discrepancy between the serology and genotyping results were detected in 8 cases that in all cases correction of genotype results was confirmed by DNA sequencing.   Conclusions  This study demonstrates that antibodies against K antigen continue to develop in thalassemia patients at high rate. Our findings suggest that RBC molecular genotyping is superior to serological phenotyping and is a good alternative and more reliable method especially in multi transfusion patients such as thalassemia patients.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, Genotype, Kell Blood-Group System, Thalassemia

نویسندگان مقاله ریحانه صریحی | R. Sarihi
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

ناصر امیری زاده | N. Amirizadeh
دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

آرزو اودی | A. Oodi
استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون


نشانی اینترنتی http://bloodjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1326-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ایمونوهماتولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات