فصلنامه پژوهشی خون، جلد ۱۶، شماره ۴، صفحات ۲۵۱-۲۵۸

عنوان فارسی ارزیابی غربالگری آنتی‌بادی و الگوی حداکثر درخواست خون در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶
چکیده فارسی مقاله چکیده سابقه و هدف امروزه درخواست بیش از حد خون از مشکلات شایع در بیمارستان‌ها می‌باشد. به همین منظور برنامه‌هایی با عنوان الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی جهت مدیریت درست روند درخواست خون پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف بررسی درخواست و میزان مصرف خون در بخش‌های مختلف بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام شد. مواد و روش‌ها در این تحقیق دو مطالعه طراحی شد، در مطالعه گذشته‌نگر اول از سال 1385 تا 1395، تعداد 176696 درخواست خون از 19 بخش بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران بررسی شد، که نسبت خون‌های مصرف شده به آزمایش غربالگری آنتی‌بادی مورد مطالعه قرار گرفت. در مطالعه دوم شاخص  C/T(تعداد واحدهای کراس‌مچ شده به تعداد واحدهای تزریق شده) برای تعداد 15310 درخواست کراس‌مچ خون در کلیه بیماران بستری و سرپایی در سال 1396 در این بیمارستان محاسبه شد. یافته‌ها در مطالعه اول از تعداد 176696 درخواست تزریق خون، 77% از آن‌ها مصرف گردید. مطالعه اول نشان داد که بیشترین درخواست مربوط به بخش جراحی و کم‌ترین درخواست مربوط به بخش NICU بود. شاخصC/T در مطالعه دوم به طور میانگین 3/1 محاسبه گردید. نتیجه گیری مطالعه اول نشان داد که 23% از خون‌های درخواستی مصرف نشده بود، که ثابت کرد انجام آزمایش غربالگری آنتی‌بادی علاوه بر صرفه اقتصادی، سرعت آماده‌سازی خون را به خصوص در مواقع اورژانسی بالا می‌برد. نتایج مطالعه دوم(C/T با میانگین 3/1) نشان داد که بیمارستان در سال 1396 برای درخواست‌های خون روند صحیحی را به کار برده است، که منجر به صرفه‌جویی در مصرف خون گردید.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، انتقال خون، بانک‌های خون، غربالگری

عنوان انگلیسی Evaluation of antibody screening and Maximum Surgical Blood Ordering Schedule in the Tehran Children's Medical Center Hospital from 2006 to 2017
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background and Objectives Excessive blood request is a common problem in hospitals. For this purpose, there are some programs called the Maximum Surgical Blood Ordering Schedule (MSBOS) for proper management of blood demand. The aim of this study was to evaluate the demand for blood and blood consumption in different parts of the Children's Medical Center, Tehran.   Materials and Methods In the retrospective study, from 2006 to 2016, 17,696 blood transfusions from all 19 parts of the hospital were reviewed. The ratio of blood consumption to the antibody screening test was studied. The second study was conducted on cross-match to transfusion (C/T) Ratio on 15,310 cross-matched blood requests that were measured in the hospital in 2017.   Results The results of the first study showed of 176696 blood transfusion requests, 77% were consumed. The first study showed that the highest demand was for the surgical department and the lowest request was for the NICU department. C/T Ratio was 1.3 in the second study.   Conclusions  The first study showed that 23% of the donated blood was unused. This proves that performance of antibody screening test would bring about economic savings and time reduction in blood preparation especially in emergency situations. The results of the second study (C/T ratio mean = 1.3) indicated the correct blood ordering procedures performed by the hospital have led to blood saving.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, Blood Transfusion, Blood Banks, Screening

نویسندگان مقاله شهین شریفی | Sh. Sharifi
ibto
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

ابراهیم بلوکی | E. Boluki
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

سارا ناصری | S. Naseri
بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

زهرا بلاش آبادی | Z. belashabadi
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

مهدیس قدسیان فرد | M. Ghodsian fard
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

محمد تقی حقی آشتیانی | M.T. Haghi Ashtiani
بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران


نشانی اینترنتی http://bloodjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1091-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بانک خون
نوع مقاله منتشر شده تاریخچه نگاری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات