فصلنامه پژوهشی خون، جلد ۱۶، شماره ۴، صفحات ۲۴۱-۲۵۰

عنوان فارسی فراوانی هپاتیت B و عوامل خطرساز احتمالی در اهداکنندگان خون استان مازندران در سال ۱۳۹۳
چکیده فارسی مقاله چکیده سابقه و هدف ویروس هپاتیتB  از عوامل مهم بیماری‌های منتقله از راه خون و از مسائل مهم درسلامت خون و بهداشت جامعه است. فراوانیHBsAg  مثبت در میان اهداکنندگان مناطق مختلف ایران متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی اهداکنندگان HBsAg مثبت و فاکتورهای خطر احتمالی در اهداکنندگان استان مازندران  در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها در یک مطالعه توصیفی و مقطعی، اطلاعات دموگرافیک، سوابق اهدا و نتیجه آزمایش‌های سرولوژیک اهداکنندگان خون کامل استان مازندران در سال 1393 از نرم افزار " نگاره" گردآوری؛ ثبت و در 16SPSS  وارد شد. اهداکنندگان HBsAg مثبت فراخوان شده و مورد مشاوره بعد از آزمایش تاییدی قرار گرفتند. عوامل خطر احتمالی ابتلا به هپاتیتB  ارزیابی شد. آزمون‌های2χ و T مستقل برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها از 131950 اهداکننده خون کامل، 174 مورد HBsAg مثبت به دست آمد. میزان معافیت از اهدا 6/16% بود. بیشترین تعداد موارد مثبت در بابل و کمترین تعداد در گلوگاه یافت شد. 95% موارد مثبت در اهداکنندگان بار اول(0001/0 p<) و هم چنین نزدیک به 95% موارد مثبت در مردان مشاهده شد. عوامل خطر شامل اهدای بار اول، سن بالاتر و سطح تحصیلات پایین‌تر بودند. وضعیت تاهل و جنسیت تفاوت معنادار نداشت. در مشاوره پس از اهدا، بیشترین عوامل خطر احتمالی شامل سابقه دندانپزشکی غیر ایمن و به دنبال آن تماس جنسی غیر ایمن بود. نتیجه گیری میزان HBsAg مثبت در اهداکنندگان مازندران مشابه آمار کل کشور است(13/0%). عوامل دموگرافیک مرتبط نیز به جز تاهل و جنسیت مشابه سایر مطالعه‌ها بود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کلمات کلیدی، HBsAg ، اهداکنندگان خون، عوامل خطر، سلامت خون، ایران

عنوان انگلیسی The prevalence and probable risk factors of HbsAg positive blood donors in Mazandaran province in 2013
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background and Objectives HBV, a classic viral Transfusion Transmitted Infection(TTI), is considered an important health and blood safety issue in every society. Prevalence of HBsAg positivity is variable among Iranian blood donors nationwide. This study was performed to determine the frequency of HBsAg positive blood donors and the probable associated risk factors in Mazandaran province in 2013.   Materials and Methods In this cross sectional descriptive study, demographic and donation data were gathered from IBTO data base (NEGARE). HBsAg positive donors were recalled for post test counseling and assessment of probable risk factors. SPSS 16 Chicago, χ2 and T-test were used as tools for data analysis.   Results Among 131950 whole blood donors with mean age of  31.1 ± 9.5, 174(0.13%) proved to be HbsAg positive. Deferral rate was 16.6%. The highest and lowest positivity rates were observed at Babol  and Galoogah, respectively. 95% of positive cases were detected among first time and male donors (p = 0.0001). Older age, lower education level, and first time donation were obtained as demographic risk factors primarily. No significant association between gender and marital status was found. However, post test counseling revealed non-immune dental procedures, high risk sexual contacts, cupping, family history of Hepatitis, hospital admission, tattooing, history of surgery, Intravenous Drug Use (IDU), endoscopic procedures, transfusion history and needle stick as risk factors in HBsAg positive donors.   Conclusions  HbsAg positivity rate in Mazandaran province donors is compatible with the country rate (0.13%). Main risk factors except gender and marital status are almost similar to other studies.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Key words, HBsAg, Blood Donors, Risk Factors, Blood Safety, Iran

نویسندگان مقاله مستانه علایی | M. Alaei
استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

مریم زادسر | M. Zadsar
استادیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

عباس آقایی | Aghai
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

اسماعیل پوریانی | E. Pouriani
مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون مازندران


نشانی اینترنتی http://bloodjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1016-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده انتقال خون
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات