پژوهش های مدیریت منابع انسانی، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۲۱۷-۲۵۰

عنوان فارسی تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران صورت پذیرفته است. چارچوب لمپ[1] (بودرو و رامستد[2]) به‌عنوان چارچوب منابع انسانی ‌مبتنی‌بر شواهد در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. درابتدا، محقق با استفاده از آموزه‌های روش کاری ‌مبتنی‌بر شواهد، مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد را از منابع اطلاعاتی مختلف شامل ادبیات نظری موضوع، مصاحبه، مقالات مرتبط و مدل‌های ‌جانشین‌پروری ارائه‌شده توسط مؤسسات مشاوره‌ای و آموزشی مانند هی[3] و مرسر[4] استخراج نمود. در بخش بعد، کدها و مؤلفه‌های استخراج‌شده با روش تحلیل محتوا بررسی، با مدل لمپ تطبیق و در مدل جایگذاری شدند. درانتها و پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی، نظرات خبرگان منابع انسانی جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice ابعاد و مؤلفه‌ها ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد رتبه‌بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بعد "منطق" در فعالیت‌های ‌جانشین‌پروری بیشترین و "تحلیل" کم‌ترین اهمیت و تأثیرگذاری را دارد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله منابع انسانی ‌مبتنی‌بر شواهد، ‌جانشین‌پروری، چارچوب لمپ،

عنوان انگلیسی An Analysis of the Components of Evidence Based Succession Planning in the Private Sector of Iran
چکیده انگلیسی مقاله This study is intended to analyze the components of evidence based succession planning in the Iranian private sector. The LAMP framework (Boudreau and Ramstad) has been used as a framework for evidence based human resource framework in this research. The researchers initially worked on exploring succession planning variables from the related theoretical literature, essays and succession planning models proposed by professional consulting firms like Hay and Mercer. Then, the extracted codes and components derived from content analysis were adapted to LAMP model and were placed in the designed model. Finally, after preparing the pairwise comparison questionnaire, the views of human resource experts were collected and the dimensions and components of succession planning were categorized according to Expert Choice software. The results indicated that the dimension of logic was at the most important place and the dimension of analysis occupied the least important and the least effective position in succession planning.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله خشایار حکیمی نیاسری |
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

تورج مجیبی |
دانشیار گروه مدیریت دولتی(نویسنده مسئول)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

سید علی مهدی زاده اشرفی |
استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

مجید جهانگیرفرد |
استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران


نشانی اینترنتی https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205147_714fff0377788643794a76c13eb123a7.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1424/article-1424-2473433.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات