پژوهش های مدیریت منابع انسانی، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۱۴۷-۱۸۷

عنوان فارسی طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق
چکیده فارسی مقاله علی­رغم پیشرفت­های چشمگیر در حوزه مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی هنوز مغفول مانده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق اجرا شده است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی‌بر نظریه­پردازی داده­بنیاد نظام‌مند است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه­های عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش کدگذاری انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش نظری و با بهره­مندی از تکنیک­های هدف‌مند و گلوله برفی انجام شد. به‌این‌منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 15 نفر از مدیران و معاونین و رؤسای گروه­های منابع انسانی صنعت برق، مجموعه­ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از آنها مقوله­هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله­ها زیر عناوین شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها ، شرایط زمینه­ای، شرایط مداخله­گر و پیامدها تعیین شد. با تحلیل مصاحبه­های انجام‌شده در مرحله اول، 172 کد اولیه به‌دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم به 60 طبقه تبدیل و درنهایت 21 کد محوری استخراج شد که هرکدام زیر مقوله­های الگوی نظام‌مند (شرایط علّی، شرایط زمینه­ای، راهبردها، شرایط مداخله­گر و پیامدها) جای گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Designing a Model for Social Responsibility Human Resource Management in Electric Power Industry
چکیده انگلیسی مقاله Despite the significant advances in human resource management, the social responsibility of human resource management has still remained neglected. This study aims at designing a model for social responsibility of human resource management in the electric power industry. This qualitative research is based on systematic grounded theory. In-depth semi-structured interviews were employed to collect data, which were analyzed by coding. Sampling was performed theoretically with the use of purposive and snowball techniques. Hence, having conducted open interviews with 15 managers, deputies and the heads of human resource groups of the electric power industry, the researchers collected a set of initial themes during the coding process and extracted some categories from them. Then, in the axial coding stage, the links between these categories were identified under the headings of causal conditions, phenomena-orientation, strategies, contextual conditions, intervening conditions and consequences. 172 initial codes were obtained by analyzing the interviews conducted in the first phase. These concepts were converted to 60 categories in the selective coding section. Finally, 21 axial codes were extracted, each of which was placed under the proper categories of systematic model (causal conditions, contextual conditions, strategies, intervening conditions, and consequences).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زینب باقری نژاد |
نویسنده مسئول:دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

بیژن عبدالهی |
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

اکبر حسن پور |
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

سعید جعفری نیا |
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی


نشانی اینترنتی https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205150_dfb3b8dee6c274a290494d99f72a9de1.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات