پژوهش های مدیریت منابع انسانی، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۶۳-۱۰۰

عنوان فارسی ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه‌محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو)
چکیده فارسی مقاله سازمان­ها با برخورداری از منابع­انسانی مستعد و شایسته، می‌توانند توسعه فعالیت و بقای خود را در بازار متلاطم کسب‌وکار تضمین نمایند. منابع­انسانی به‌عنوان اصلی­ترین دارایی سازمان­ها می­باید در تمامی جوانب رشد کند و برنامه­ریزی برای توسعه قابلیت­ها و شایستگی­های کارکنان سازمان­ها از الزامات اساسی حضور در شرایط کنونی در جهان است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه­های توسعه منابع­انسانی است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی، مطالعه کاربردی و شیوه تحلیل داده­ها، تحلیل مضمون و تحلیل روایت­پژوهانه می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختار­یافته است که 30 نفر از کارکنان سازمان­های پروژه­محور با استفاده از نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. براساس یافته­های پژوهش و تحلیل­های انجام‌شده، مطابق با تحلیل مضامین؛ 66 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان­یافته و 3 مضمون فراگیر، ارائه شد. در بررسی نتایج سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی به‌عنوان مضامین اصلی مشخص شدند که هرکدام از عوامل به‌طور کامل تشریح و درانتها چارچوب مفهومی تبیین ابعاد و مؤلفه­های توسعه منابع­انسانی ارائه شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توسعه منابع انسانی، روایت‌پژوهی، سازمان‌های پروژه محور،

عنوان انگلیسی Designing a Framework for the Explanation of the Dimensions and Components of Human Resource Development in Project-Oriented Organizations (Case study; Iranian Ministry of Energy)
چکیده انگلیسی مقاله Organizations can ensure the development of their activities and survival in the turbulent business market by talented and competent human beings. As the main asset of organizations, human resources are supposed to grow in all aspects. Planning to develop the capabilities and competencies of employees in organizations is a basic and essential requirements for attending the current situation in the world. The purpose of this study is to provide a framework for explaining the dimensions and components of human resource development. This is a qualitative applied research whose data analysis follows thematic and narrative analytical methods. The data collection tool is a semi-structured interview containing 30 employees of project-oriented organizations who are selected by purposeful sampling method. The findings of the research and the analyses of the themes resulted in 66 basic themes, 19 organizer themes and 3 inclusive themes. Reviewing the results demonstrated three categories of individual, organizational and environmental factors, identified as the main themes, each of which was described in details. Finally, the conceptual framework of explaining the dimensions and components of human resource development was presented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سامی ستایش |
دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، کیش، ایران

عباس نرگسیان |
نویسنده مسئول: استادیار رشته مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد علی شاه حسینی |
دانشیار رشته سیاستگذاری بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

داوود منظور |
دانشیار رشته اقتصاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205153_3bd813047d64899c594d7d68fe4e2ef1.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1424/article-1424-2473429.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات