پژوهش های مدیریت منابع انسانی، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۳۵-۶۲

عنوان فارسی طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل
چکیده فارسی مقاله امروزه پرورش مدیران شایسته، به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در عرصه مدیریت تبدیل شده است و به‌زعم بسیاری از خبرگان دانشگاهی و صنایع می‌تواند از رهیافت‌های اصلی موفقیت سازمان‌ها و صنایع مختلف یک کشور در بسترهای ملّی و فراملّی به‌شمار‌رود، برهمین‌اساس این پژوهش قصد دارد با بهره‌گیری از روش ترکیبی، مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل را طراحی و اعتبارسنجی نماید. در مرحله نخست با اتکا به راهبرد پژوهشی ِکیفی و با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری با مدیران بازاریابی بین‌الملل موفق که در عرصه تجارت بین­الملل فعال هستند تا دستیابی به اشباع نظری، مصاحبه‌های عمیق انجام شد و سپس داده‌های حاصل از آن با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در نرم‌افزار MAXQDA نسخه 10کدگذاری و مقوله‌بندی شد که مجموعاً 638 مفهوم اولیه درقالب 50 مقوله فرعی نهایی و 6 مقوله اصلی، مشتمل‌بر شایستگی‌های حیاتی (شرایط علّی)، شایستگی‌های حرفه‌ای (پدیده محوری)، شایستگی‌های تعاملی (راهبردها)، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها را دربرداشت. در گام بعدی، پرسشنامه مستخرج از مدل پارادایمی پژوهش، طراحی و میان مدیران بازاریابی بین‌الملل فعال کشور در 12 حوزه صنعت، توزیع و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی شد. نتایج، حاکی از تأیید فرضیه‌ها و روابط میان سازه‌ها بود و نشان داد که مؤلفه‌های مدل به‌درستی شناسایی ‌شده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Designing and Verifying the Competency Model of the International Marketing Managers
چکیده انگلیسی مقاله Training competent managers has now developed to an important concept in management which is regarded by many scholars and industry experts as one of the main approaches for the success of various organizations and industries in national and transnational contexts. Hence, this study is aimed at developing the competency model of international marketing managers through a mixed method, and then validate it. In the first phase, using in-depth qualitative research strategy and theoretical sampling, several interviews were conducted with Iranian marketing managers active in the field of world trade until reaching saturation. In the second step, the collected data was codded and categorized following grounded theory method with the use of MAXQDA 10, leading to 638 basic concepts, 50 final sub-categories and 6 main categories: vital competencies (causal conditions), professional competencies (phenomenological conditions), interpersonal competencies (strategies), contextual conditions, intervening conditions and outcomes. In the final step, the questionnaire derived from paradigm model was distributed among international marketing managers of Iranian companies in 12 industries, and were validated by structural equation modeling method. The results confirmed the relationships among hypotheses as well as the relationships among structures. The results also indicated that components of the model were identified correctly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عسل بسیجی |
دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

محمدعلی بابایی زکلیکی |
نویسنده مسئول: دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

معصومه حسین زاده شهری |
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

آمنه خدیور |
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205151_fc0ea9d6f6996f0e045747109a627733.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات