پژوهش های مدیریت منابع انسانی، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۹-۳۴

عنوان فارسی سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران)
چکیده فارسی مقاله کرامت از جمله مفاهیم جدید و تأثیرگذاری است که در حوزه منابع انسانی (به‌خصوص آینده منابع انسانی) مطرح می‌شود، لذا باید سازمان‌ها از هم‌اکنون آن را بررسی و مورد توجه قرار دهند. در تحقیقات حوزه منابع انسانی به‌ندرت به موضوع آینده‌نگاری درخصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته شده است. این پژوهش به یافتن عواملی می‌پردازد که می‌توانند باعث تغییرات آینده کرامت منابع انسانی در سازمان شوند. روش پژوهش، اکتشافی ـ تبیینی است و جامعه موردتحقیق، 14 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان سازمان هستند. روش نمونه‌گیری نظری (هدف‌مند ـ گلوله برفی) است؛ به‌این‌ترتیب که از ژرفای داده‌های خام با کدگذاری‌های باز، انتخابی و نظری، نتایج نمایان می‌شود. نظریه داده‌بنیاد با کدگذاری نظری، عوامل مؤثر دراین‌خصوص را نمایان نموده و علل و زمینه‌های تغییرات آینده سازمان در حوزه کرامت منابع انسانی را استخراج می‌نماید. با یافتن این عوامل می‌توان سناریوهای مختلفی برای آینده کرامت منابع انسانی سازمان متصور شد. مدیران و کارکنان با استفاده از این سناریوها می‌توانند آینده کرامت منابع انسانی سازمان را به‌گونه‌ای‌که به نفع سازمان و کارکنان است، اجرا نمایند، تا هم سازمان به نتایج موردنظر برسد و هم کارکنان دارای احترام، عزت و کرامت باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آینده، منابع انسانی، کرامت، گرندد تئوری، سناریو،

عنوان انگلیسی Future Scenarios for Human Resource Dignity in Organizations (Case Study: Civil Registry Office of Tehran Province)
چکیده انگلیسی مقاله Dignity is a new and influential concept in the field of human resource, especially in the future of human resources, and organizations are supposed to pay great attention to it from now on. Human resource researches have scarcely focused on the futurology of human dignity and the respect for employees. This research is intended to identify the factors causing future changes in the dignity of human resources in the organization. This is an exploratory-explanatory research whose population includes 14 experts and the experts of the organization. Theoretical purposive snowball sampling method is used for selecting the sample. In this way, the results are derived from the profound raw data through open, selective and theoretical coding. The grounded theory makes it possible to discover effective factors by coding and displays the causes and contexts of future changes in the organization in the field of human resource dignity. Identification of these factors makes it possible to think of different scenarios for the future of human resource dignity. Managers and employees can make use of these scenarios to construct the future of human resource dignity in a such way that it can benefit both the organization and the employees, so that organizations reach to the desired outcome and employees benefit from respect, self-esteem and dignity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بابک جوکار |
دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران، تهران، ایران

زهرا علی پوردرویش |
دانشیار، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران ،تهران ، ایران

ناصر میرسپاسی |
استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

حمیدرضا یزدانی |
استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران


نشانی اینترنتی https://hrmj.ihu.ac.ir/article_205146_7ef7dff67954372de470ca2a1eba070a.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1424/article-1424-2473427.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات