پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۱۷۳-۱۸۶

عنوان فارسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد – محیط
چکیده فارسی مقاله هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد محیط در ادارات ورزش و جوانان استان لرستانبود.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان به تعداد 147 نفر بود. روش نمونه‌گیری از نوع کل‌شمار بود و حجم نمونۀ آماری برابر با تعداد پرسشنامه‌های دریافتی به تعداد 136 نفر بود. ابزار تحقیق پرسشنامه ازدمیر (2015) بود که پس از ترجمه، روایی صوری و محتوایی آن به تأیید یازده نفر از استادان متخصص رسید. روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأییدی بررسی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد. از آمار توصیفی برای دسته‌بندی اطلاعات و ارائه میانگین‌ها و از مدلسازی مسیری – ساختاری در بررسی فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد جامعه‌پذیری سازمانی بر تناسب فرد - محیط و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنا‌داری داشت. تناسب فرد - محیط نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنا‌دار داشت و در نهایت مدل تحقیق با داده‌ها برازش مناسبی داشت. بر این اساس مدیران ادارات ورزش و جوانان استان لرستان باید با تأکید بر مؤلفه‌های جامعه‌پذیری، امکان ارتقای آن را در کارکنان فراهم سازند. همچنین در استخدام و کارگزینی کارکنان به تناسب فرد با حرفه و نیازهای شغلی توجه کنند تا زمینه افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ایجاد شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اطلاعات شغلی، تناسب، جامعه پذیری، رفتار شهروندی،

عنوان انگلیسی The Effect of Organizational Socialization on Organizational Citizenship Behavior in Employees with an Emphasis on the Mediating Role of Person – Environment Fit
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was to investigate the effect of organizational socialization on organizational citizenship behavior of employees with an emphasis on the mediating role of person – environment fit in Sport and Youth offices of Lorestan province. The Methodology of the study was descriptive and correlation. The statistical population consisted of all employees of Sport and Youth offices of Lorestan province (N=147). Census sampling method was used and the sample was equal to the collected questionnaires (n=136). Ozdemir (2015) questionnaire was used to collect data. After translation, its face and content validities were confirmed by 11 experts; its construct validity was examined by confirmatory factor analysis and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient (0.91). Descriptive statistics were used to categorize the data and to provide means. Route-Structural Modeling was used to test the hypotheses. The result showed that organizational socialization had a significant effect on person – environment fit and organizational citizenship behavior. Person – environment fit had a significant effect on organizational citizenship behavior and finally the research model had a good fit with data. Accordingly, it is recommended that managers of Sport and Youth offices of Lorestan province should emphasize the components of organizational socialization and provide the chance to promote them in their employees. Also, they should pay attention to job needs and person – career fit so that organizational citizenship behavior of employees can increase.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ندا موید |
کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

محمدرضا معین فرد |
دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

پروین شوشی نسب |
استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109525_c4c70540d4b6cd9b7c49f2e4e7228e81.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات