پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۱۵۱-۱۵۹

عنوان فارسی شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش
چکیده فارسی مقاله تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش طراحی و اجرا شد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش در شهر تهران است که براساس اطلاعات کسب‌شده از پارک علم و فناوری شهر تهران تعداد آنان شامل 43 نفر است که براساس انتخاب کل‌شمار، تمامی آنان به‌عنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند.ابزار تحقیق حاضر، پرسشنامه استفاده‌شده از الگوی سومسوک و لائوسیریهونگوسونگ (2013) بود که پس از انجام روش دلفی، سؤالات و عوامل آن مطابق با وضعیت ورزش کشور ایران تعدیل یافت. در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی وضعیت هریک از مؤلفه‌های تحقیق از روش آماری تی تک‌نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی این مؤلفه‌ها از روش آماری AHP استفاده شد. تمامی روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق در نرم‌افزارهای spss و Super Decisions انجام گرفت. نتایج نشان داد که در بین عوامل شناسایی‌شده، عوامل سازمانی و بازاریابی با برخورداری از سطح بالاتر از میانگین، در شرایط مطلوبی قرار دارند، اما عوامل اقتصادی، تکنولوژی و انسانی به‌علت پایین‌تر بودن میانگین آنان از سطح معیار 3، در شرایط نامناسبی در شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داشتند. نتایج رتبه‌بندی نشان داد که عوامل اقتصادی با ضریب نزدیکی 652/0 مهم‌ترین عامل در بهبود کارکردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در ورزش است. نتایج همچنین مشخص کرد که عوامل تکنولوژی با ضریب نزدیکی 158/0 کم‌اهمیت‌ترین عامل در بهبود کارکردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در ورزش است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانش‌بنیان، رویش، عوامل اقتصادی، ورزش،

عنوان انگلیسی Identification of Factors Affecting the Growth of Knowledge Based Companies in Sport
چکیده انگلیسی مقاله The aim of this study was to identify those factors affecting the growth of knowledge based companies in the field of sport. The method of this study was survey which was conducted as a field. The statistical population included all managers and experts of knowledge based companies in the field of sport in Tehran city. Based on the information obtained from Tehran Science and Technology Park, they were 43 subjects and all of them were selected as the sample by census sampling method. A questionnaire used by Somsuk and Laosirihongthong (2013) was employed to collect data. After Delphi method, the items and factors of this questionnaire were adjusted according to the sport status of Iran. One-sample t test was used to determine the status of each factor of the study. The AHP statistical method was used to rank these factors. All data analysis was performed in SPSS and Super Decisions software. The results showed that among the identified factors, organizational and marketing factors (with a level above the average) were in a desirable condition, but economic, technological and human factors (their average was lower than level 3) were in an undesirable condition in knowledge based companies. The ranking results showed that economic factor (with a closeness coefficient of 0.652) was the most important factor in improving the performance of knowledge based companies in sport. The results also revealed that technology factor (with a closeness coefficient of 0.158) was the least important factor in improving the performance of knowledge based companies in sport.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله المیرا گوزل زاده |
دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

امیر دانا |
استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مصطفی افشاری |
استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشکدة مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109523_9e74284d268bc25fdea2d285ce4618e4.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات