پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۱۰۱-۱۲۰

عنوان فارسی تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت بالا بر مقادیر VEGF، PEDF و PAI-۱ بافت چربی احشایی و زیر پوستی رت‌های تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب
چکیده فارسی مقاله هایپوکسی سلول‌های بافت چربی سبب القای مقاومت به انسولین و افزایش ریسک فاکتورهای قلبی ـ عروقی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین تناوبی و تداومی شدید بر مقادیر VEGF، PEDF و PAI-1 بافت چربی احشایی و زیر پوستی رت‌های تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب بود. 20 سر رت نر نژاد ویستار 6 هفته‌ای به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل سالم (Co-S)، کنترل چاق (Co-HFD)، تمرین تداومی با شدت بالا (HICT) و تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) تقسیم شدند. به‌جز گروه کنترل سالم، همۀ رت‌ها به مدت 12 هفته تحت رژیم غذایی پرچرب قرار گرفتند. تمرین HICT با شدت 75ـ70 درصد Vmax به مدت 80 دقیقه و HIIT با شدت 90ـ 85 درصد Vmax (13 تکرار تناوبی 4 دقیقه‌ای) 5 جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا شد. مقادیر پروتئین‌های چربی زیر پوستی و احشایی به روش الایزا اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t همبسته و ANOVA یکراهه تجزیه‌وتحلیل شد (05/0≥P). مدالیته‌های تمرینی HICT (002/0p=) و HIIT (001/0p=)؛ تغییرات وزنی ناشی از HFD را کنترل و کاهش معناداری در وزن رت‌ها ایجاد کردند. HIIT به‌طور معناداری مقادیر VEGF چربی زیر پوستی و احشایی و HICT به‌طور معناداری مقادیر VEGF چربی احشایی را افزایش داد (05/0P≤). همچنین، HICT و HIIT به‌طور معناداری PEDF چربی زیر پوستی و PAI-1 چربی احشایی را کاهش داد (05/0P≤). بهبود ویژگی‌های کیفی بافت چربی از جمله افزایش عروقی شدن این بافت، با تمرینات HIIT و HICT رخ می‌دهد که نقش مهمی در کنترل پاتوژنز چاقی به‌ویژه مقاومت به انسولین و اختلالات قلبی ـ عروقی بازی می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رژیم غذایی پرچرب، HICT، HIIT، VEGF، PEDF، PAI-1،

عنوان انگلیسی The Effect of 12 Weeks of High Intensity Interval Training and High Intensity Continuous Training on VEGF, PEDF and PAI-1 Levels of Visceral and Subcutaneous Adipose Tissues in Rats fed with High Fat Diet
چکیده انگلیسی مقاله Hypoxia of adipose tissue cells induces insulin resistance and increases cardiovascular risk factors. The aim of this study was to investigate the effect of high intensity interval training and continuous training on VEGF, PEDF and PAI-1 levels of visceral and subcutaneous adipose tissues in rats fed with high fat diet. 20 male Wistar rats (6 weeks old) were randomly divided into 4 groups: 1) heathy control (Co-S); 2) obese control (Co-HFD); 3) high intensity continuous training (HICT); 4) high intensity interval training (HIIT). Except for the Co-S group, all rats were subjected to high fat diet for 12 weeks. HICT with the intensity of 70-75% Vmax for 80 minutes and HIIT with 85-90% Vmax (13 repetitions, each 4 minutes) were performed for 12 weeks, 5 sessions per week. The amounts of subcutaneous and visceral adipose tissues proteins were measured by ELISA method. Data were analyzed by dependent t test and one-way ANOVA (P≤0.05). HICT (P=0.002) and HIIT (P=0.001) training modalities controlled weight changes caused by HFD and significantly reduced weight of rats. HIIT significantly increased the VEGF of visceral and subcutaneous adipose tissues and HICT significantly increased VEGF in visceral adipose tissue (P≤0.05). In addition, HICT and HIIT significantly reduced PEDF in subcutaneous adipose tissue and PAI-1 in visceral adipose tissue (P≤0.05). HIIT and HICT improve adipose tissue qualitative properties including vascularization which plays an important role in controlling the pathogenesis of obesity, especially insulin resistance and cardiovascular disorders.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عارف حبیبی ملکی |
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

اصغر توفیقی |
دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

فیروز قادری پاکدل |
دانشیار فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

جواد طلوعی آذر |
استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109520_cc5cf1d9de618c7b3eae2afee07b5bcd.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات