پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۸۵-۱۰۰

عنوان فارسی طراحی مدل سردرگمی مشتریان در انتخاب تجهیزات ورزشی پیرو
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل سردرگمی مشتریان در انتخاب تجهیزات ورزشی پیرو بود. این پژوهش توصیفی، کاربردی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ بازدیدکنندگان پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی شهر تهران تشکیل می‌دادند و حجم نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری معادلات ساختاری تعیین شد و مطابق آن 98 پرسشنامه از نمونه‌های در دسترس جمع‌آوری شد. پرسشنامه پژوهش از طریق تکنیک دلفی با اعمال نظر شش نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی کشور تهیه شد و روایی صوری و محتوایی آن نیز توسط چند تن از استادان بازاریابی ورزشی تأیید شد. روایی سازه از طریق روایی همگرا برای تمامی عوامل از 5/0 بیشتر گزارش شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد که ضرایب هر دو آزمون برای تمامی عوامل بیشتر از 7/0 به‌دست آمد. آزمون فرضیات و برازش مدل به‌وسیلۀ نرم‌افزار SMARTPLS صورت گرفت. یافته‌ها حاکی از معناداری اثر تقلید از نام و ظاهر بر تقلید هویت و تصویر برندهای پیشرو بود و اثر تقلید از ظاهر، هویت و تصویر برند پیشرو بر سردرگمی مشتریان معنادار گزارش شد. البته اثر تقلید از نام بر سردرگمی مشتریان معنادار گزارش نشد. همچنین سردرگمی مشتریان، تقلید هویت و تصویر برند پیشرو اثر معناداری بر انتخاب برند پیرو داشتند. ازاین‌رو می‌توان گفت برندهای پیرو با هدف ایجاد سردرگمی در مشتریان از برندهای پیشرو تقلید می‌کنند تا با شباهت‌های موجود مشتریان را به سمت انتخاب برندهای پیرو به‌جای برندهای پیشرو سوق دهند. این ترفند بازاریابی می‌تواند تولید ملی را جایگزین کالاهای خارجی کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Designing a Customer Confusion Model over Selecting Follower Sport Equipment
چکیده انگلیسی مقاله The aim of the present study was to design a customer confusion model over selecting follower sport equipment. This study was descriptive, applied and based on structural equation modeling. The statistical population consisted of all visitors of the 15th International Sport and Sport Equipment Exhibition in Tehran. The size of the sample was determined by structural equation sampling and 98 questionnaires were collected from available samples. The research questionnaire was developed by Delphi technique with the employment of the viewpoints of 6 sport marketing professors of Iran, and its face and content validities were confirmed by several sport marketing professors. Construct validity was reported higher than 0.5 for all factors by convergent validity and the reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha and combined reliability and the coefficients of both tests for all factors were greater than 0.7. The hypotheses testing and fitting model were performed by SMARTPLS software. The findings showed a significant effect of imitation of name and appearance on imitating the identity and image of leading brands, and the effect of imitation of the appearance, identity and image of the leading brand on customer confusion was reported as significant. The effect of imitation of the name on customer confusion was not reported as significant. Also, customer confusion, identity imitation and leading brand image had a significant effect on the selection of the follower brand. Hence, it can be said that follower brands mimic leading brands with the aim of creating confusion among customers in order to push them into selecting follower brands instead of leading brands. This marketing trick can replace national products with foreign goods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسن غلامی قاجاری |
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

معصومه کلاته سیفری |
دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109519_01f3b822122640833e4075f19941eb0e.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات