پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۷۱-۸۳

عنوان فارسی مقایسۀ تغییرات متابولیکی بازیکنان مرکزی و پیرامونی در مسابقۀ بسکتبال با استفاده از متابولومیکس
چکیده فارسی مقاله در سال‌های اخیر پژوهشگران نشان داده‌اند بهترین روش تمرین، الگوبرداری از مسابقه است. از سوی دیگر، در بسکتبال پست‌های گوناگونی وجود دارد که نیازهای فیزیولوژیایی و تمرینی متفاوتی دارند. بنابراین، در این پژوهش تغییرات متابولیکی بازیکنان مرکزی و پیرامونی در یک مسابقۀ بسکتبال بررسی شده است. بدین‌منظور 5 بازیکن اصلی 14 تیم حاضر در مسابقات لیگ زیر 23 سال، ملی یا لیگ برتر سال 1396 به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. نمونه‌های بزاق این بازیکنان پس از 40 دقیقه مسابقۀ بسکتبال (با توجه به قوانین FIBA) گرفته شد و با استفاده از روش متابولومیکس مقایسه شدند. از دستگاه HNMR برای انجام متابولومیکس و از نرم‌افزارهای مسترنوا و متابوانالیست برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. آزمون‌های PCA و PLSDA نیز به‌عنوان آزمون‌های آماری استفاده شدند. نتایج نشان داد متابولیت‌های تورین، سوکسینیک اسید، سیتریک اسید و گلیسرول در بازیکنان پیرامونی و لاکتات و آلانین در بازیکنان مرکزی زیادتر است. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت تکیۀ بازیکنان پیرامونی بر مسیرهای هوازی و بازیکنان مرکزی بر مسیرهای بی‌هوازی زیادتر است. همچنین به‌نظر می‌رسد تولید گونه‌های فعال اکسیژن در بازیکنان پیرامونی زیادتر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پایش بیوشیمیایی، متابونومیکس، متابولیت، متابوآنالیست،

عنوان انگلیسی A Comparison of the Metabolic Changes in Backcourt and Frontcourt Players in a basketball Game Using Metabolomics
چکیده انگلیسی مقاله Recently, researchers have shown game simulation as the best way of training. On the other hand, there are various posts in basketball which have different physiological and training demands. Therefore, metabolic changes of backcourt and frontcourt players were investigated during a basketball game. 5 main players of 14 teams that participated in 2017 under 23 years of age, national or premier leagues were selected as the subjects. Players’ saliva samples were collected after 40 minutes of a basketball game (with regard to the FIBA roles) and compared using metabolomics. HMNR was used for metabolomics and MestReNova and Metaboanalyst were applied for data analysis. PCA and PLSDA were used for statistical tests. Results showed that taurine, succinic acid, citric acid and glycerol metabolites were higher in backcourt players and lactate and alanine in frontcourt players. Therefore, it can be concluded that backcourt and frontcourt plays relay more on aerobic and anaerobic pathways repetitively. Also, it seems that active oxygen species production is more in backcourt players.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کیوان خرمی پور |
دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عباسعلی گایینی |
استاد گروه فیزیولوزی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

الهام شیرزاد |
استادیار گروه بهداشت و طب ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109517_b25b0e857b74408023c1fcf1735b383b.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات