پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۳۳-۴۵

عنوان فارسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های مذاکره با میزان تعارض در کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ رابطۀ مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های مذاکره با میزان تعارض در کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد شمال غرب کشور است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های آزاد شمال غرب کشور به تعداد 49 نفر است که به‌علت محدود بودن تعداد افراد جامعه تمام افراد جامعه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی برتون[1] (1990)، سبک‌های مذاکرات سازمانی پیر[2] (1989) و میزان تعارض شغلی دوبرین [3](1985) و همچنین پرسشنامۀ مشخصات فردی استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از روش‌های تعیین میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و ترسیم جداول و در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مهارت‌های ارتباطی با میزان تعارض رابطۀ معنادار مثبت وجود دارد، ولی بین سبک‌های مذاکره با میزان تعارض رابطۀ معنا‌داری مشاهده نشد. همچنین بین مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های مذاکره رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد. با توجه به وجود ارتباط معنادار بین مهارت‌های ارتباطی با میزان تعارض و همچنین وجود رابطۀ معنادار بین مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های مذاکره، پیشنهاد می‌شود مسئولان بالادستی سازمان با فراهم کردن زمینه‌های آموزش و افزایش مهارت‌های ارتباطی و سبک‌های مذاکره موجب کاهش تعارض در سازمان شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Relationship of Communication Skills and Negotiation Styles with Conflict in Physical Education Experts of Azad University
چکیده انگلیسی مقاله The aim of the present study was to determine the relationship of communication skills and negotiation styles with the conflict in the experts in physical education departments of the Islamic Azad Universities of the northwest region of Iran. The statistical population included all the experts in physical education departments of the Islamic Azad Universities of the northwest region of Iran (n=49). Because of the limited number of population, all the members of the population were selected as the sample. Data were collected using Breton Communication Skills Questionnaire (1990), Pierre's Organizational Negotiation Styles (1989), Dubern's Job Conflict (1985) and personal characteristics questionnaire. To analyze the data, the methods of determining mean‚ standard deviation‚ frequency and table drawing in the descriptive statistics were used. Also, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used in the inferential statistics. The results showed a significant positive relationship between communication skills and conflict, but there was no significant relationship between negotiation styles and conflict. There was also a significant positive relationship between communication skills and negotiation styles. Considering the significant relationship between communication skills and conflict, and also a significant relationship between communication skills and negotiation styles, it is suggested that high-ranking authorities of the organization should decrease conflict in the organization by providing training and enhancing communication skills and negotiation styles.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسین الهیاری |
دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

محمدعلی اصلانخانی |
استاد تمام گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

علی زارعی |
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109514_232eef687edacf20184f1562ffff7b20.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات