پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۲۱-۳۲

عنوان فارسی تغییرپذیری ویژگی‌های ابعادی- ساختاری استخوانی موش‌های صحرایی نر ناشی از تمرین تناوبی با شدت بالا
چکیده فارسی مقاله تمرین ورزشی با فعال‌سازی مکانیسم‌های هورمونی، مکانیکی و عضلانی به افزایش تراکم، قدرت و استحکام استخوان کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات عوامل ویژگی‌های ابعادی-ساختاری پس از 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) است. تعداد 16 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با محدودۀ وزنی 50 ±250 گرم و سن 8 هفته به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (8n=) و کنترل (8n=) تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی شامل 4 دقیقه دویدن با شدت بالا 85 تا 90 درصد VO2max و دورهۀریکاوری 3 دقیقه‌ای با شدت 50 تا 60 درصد VO2max بود که سه روز در هفته، یک ساعت و به مدت 8 هفته اجرا شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی، بعد از بی‌هوشی و کشتن حیوان، استخوان ران برداشته و در فرمالین قرار داده شد. ویژگی‌های ابعادی-ساختاری با استفاده از روش فوتومیکروسکوپ اندازه‌گیری شدند. از آزمون t- مستقل برای آنالیز داده‌ها استفاده شد. سطح معنا‌داری 05/0 P< درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد 8 هفته تمرین HIIT تأثیر معنا‌داری بر وزن (270/0P=) و طول استخوان ران (290/0P=) نداشت. درحالی‌که نسبت حجم استخوان به حجم استخوان اسفنجی (004/0P=)، ضخامت اپی‌فیز (001/0P=)، متافیز (001/0P=) و تعداد ترابکولار (002/0P=) افزایش معنا‌داری داشت. به‌علاوه، ضخامت استوئید بین دو گروه تجربی و کنترل افزایش معنا‌داری نداشت (207/0P=). به‌نظر می‌رسد تمرین تناوبی با شدت بالا، احتمالاً با افزایش ضخامت استخوان ترابکولار و اسفنجی می‌تواند بر قدرت و استحکام استخوان تأثیر بگذارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استخوان، تمرین تناوبی با شدت بالا، ویژگی‌های ابعادی-ساختاری،

عنوان انگلیسی Variability in Bone Histomorphometric Parameters of Male Rats Induced by High Intensity Interval Training
چکیده انگلیسی مقاله Training helps increase bone mass density, strength and rigidity by the activation of hormonal, mechanical and muscular mechanisms. The aim of this study was to investigate the changes of histomorphometric parameters after 8 weeks of high intensity interval training (HIIT). 16 male Wistar rats (mean weight 250 ± 50 g and 8 weeks of age) were randomly divided into control (n=8) and experimental groups (n=8). The training protocol consisted of 4 minutes of running with high intensity at 85-90% VO2max and 3 minutes of recovery with the intensity of 50-60% VO2max, which was performed 3 days per week, 1 hour for 8 weeks. 24 hours after the last training session, animals were anesthetized and sacrificed; then their femur was removed and fixed in formalin. Histomorphometric parameters were measured using a photomicroscope. Independent t test was used to analyze the data with a significance level of P< 0.05. The results indicated that 8 weeks of HIIT had no significant effect on bone weight (P=0.270) and length (P=0.290). However, bone volume/trabecular bone volume ratio (P=0.004), thickness of ephyphysis (P=0.001), thickness of metaphysis (P=0.001) and trabecular number (P=0.002) significantly increased. Additionally, osteoid thickness did not significantly increased between experimental and control groups (P=0.207). It seems that high intensity interval training may affect bone strength and rigidity through increased trabecular and cancellous bone thickness.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیروس چوبینه |
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم وزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

علیرضا قارداشی افوسی |
دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109513_8fb9c6ce0cd093925bb0fd48250325c6.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات