پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۹-۱۹

عنوان فارسی تعیین متغیرهای تبیین‌کنندۀ بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل بانسال
چکیده فارسی مقاله هدف از این پژوهش تعیین متغیرهای تبیین‌کننده بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی با استفاده از مدل بانسال بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان، داوران و ورزشکاران ملی کشتی بود که طی پنج سال گذشته با فدراسیون همکاری داشتند و نمونه با جامعۀ آماری (280N=) برابر بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد شامل شش بعد بازاریابی داخلی مدل بانسال (آموزش، امنیت شغلی، پاداش، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصلۀ طبقاتی) گردآوری شد که روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن 75/0 به‌دست آمد. از آزمون‌های آماری K-S، t تک‌نمونه‌ای و تحلیل عاملی تأییدی به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ابعاد آموزش، تسهیم اطلاعات و توانمندسازی وضعیتی بالاتر از سطح متوسط و ابعاد امنیت شغلی، پاداش و کاهش فاصلۀ طبقاتی در حد متوسط قرار داشتند. کاهش فاصلۀ طبقاتی بیشترین اهمیت و امنیت شغلی کمترین اهمیت را در تبیین بازاریابی داخلی فدراسیون کشتی داشتند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش، امنیت شغلی، بازاریابی داخلی، تسهیم اطلاعات، مدل بانسال،

عنوان انگلیسی Determination of Explanatory Variables of Domestic Marketing in Islamic Republic of Iran Wrestling Federation Using Bansal Model
چکیده انگلیسی مقاله The current research aimed to determine the explanatory variables of domestic marketing in Wrestling Federation using Bansal model. The statistical population included all staff, referees, and national athletes in wrestling cooperating with the federation for the past five years. The sample was equal to the population (N=280). Data were collected by the standard questionnaire including 6 dimensions of domestic marketing of Bansal model (education, job security, reward, information sharing, staff empowerment, and reduction of social class gap). The validity was confirmed by the experts and its reliability was achieved to be 0.75. In order to analyze the data, statistical tests of K-S, one-sample t test and confirmatory factor analysis were used. Findings showed that dimensions of education, information sharing and empowerment were above the average and dimensions of job security, reward and reduction of social class gap were about average. Reduction of social class gap had the highest importance and job security had the lowest importance in explaining the domestic marketing of the Wrestling Federation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بهمن طیبی |
استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

محمود گودرزی |
استاد مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مجید جلالی فراهانی |
دانشیارمدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ابراهیم علی دوست قهفرخی |
دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://www.sportrc.ir/article_109512_2f12dd588265547a52d10d40b24c66f4.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات