پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد و پاسخ های ایمنی جوجه‎های گوشتی تحت تنش القایی با تتراکلریدکربن
چکیده فارسی مقاله    این مطالعه به­ منظور بررسی تاثیر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد و پاسخ ایمنی سلولی و هومورال در جوجه‎های گوشتی تحت تنش مسمومیت با تتراکلریدکربن از سن 14 تا 42 روزگی اجرا شد. تعداد 468 قطعه جوجه گوشتی ماده سویه راس 308 برای بررسی شش تیمار در شش تکرار و 13 پرنده در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش به­ صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی انجام شد. تیمار‎های آزمایشی شامل گروه‎های تغذیه شده با جیره‎های مش، کرامبل و پلت با تزریق 5/0 میلی‎لیتر به­ ازای هر کیلوگرم وزن بدن و بدون تزریق تتراکلریدکربن از روز 14 تا 28 آزمایش بودند. جوجه‎های گوشتی تغذیه شده با جیره‎های مش مصرف خوراک بیشتری در مقایسه با سایر گروه­ های آزمایشی داشتند (P< 0/05). تزریق تتراکلریدکربن در جوجه‎های گوشتی سبب کاهش معنی‎دار درصد لنفوسیت ­ها و افزایش درصد مونوسیت­ ها و هتروفیل­ ها شد . (P< 0/05). تزریق تتراکلریدکربن اختلاف معنی‎داری را در عیار آنتی‎بادی علیه ویروس آنفولانزا در سن 42 روزگی نشان داد (P< 0/05). نتایج آزمایش نشان داد که شکل فیزیکی خوراک تاثیری بر پاسخ ایمنی در مرغ گوشتی نداشت ولی القاء مسمومیت کبدی با تتراکلریدکربن در جوجه‎های گوشتی به­ دلیل کاهش تعداد لنفوسیت­ ها می‎تواند ایمنی پرندگان را به­ طور منفی تحت تاثیر قرار دهد.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اندام‎های ایمنی، تتراکلریدکربن، جوجه گوشتی، شکل فیزیکی خوراک

عنوان انگلیسی Effect of Physical Form of Diet on Growth Performance and Immune Responses of Broilers under Stress Induced by Carbon Tetrachloride
چکیده انگلیسی مقاله    This study was conducted to examine the effects of physical form of diet on humoral and cellular immune responses in broiler chickens exposed to carbon tetrachloride stress in days 10 to 42 of age. The 2×3 factorial experiment performed in a randomized complete block design with 468 broilers in 6 treatments and 6 replicates of 13 birds each. The treatments consisted combinations of a grower diet in three physical form (mash, pellet and crumble) and injection of carbon tetrachloride (0 and 0.5 ml/kg of body weight). Birds fed with mash diet consumed greater feed and broilers fed with the same diet in crumble form had the lowest feed intake (P< 0.05). The injection of carbon tetrachloride in broilers decreased lymphocytes (P< 0.05). Greater percentage of monocytes and neutrophils were observed in the birds injected with carbon tetrachloride (P< 0.05). Carbon tetrachloride injection resulted in a significant decrease in antibody titer against influenza at 42 days of age (P< 0.05). It was concluded that carbon tetrachloride poisoning independent of diet physical form, may impress immune response in broiler chicken due to reduced lymphocytes.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله طاهره پاکزاد | Tahereh Pakzad
Lorestan University
دانشگاه لرستان

حشمت الله خسروی نیا | Heshmatollah Khosravinia
Lorestan University
دانشگاه لرستان

بهمن پریزادیان کاوان | Bahman Parizadian Kavan
Lorestan University
دانشگاه لرستان


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1017-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه طیور
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات