پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی استفاده از پرتوتابی گاما برای افزایش تحرک و زنده مانی اسپرم گاو پس از انجماد و یخ گشایی
چکیده فارسی مقاله    به ­منظور تعیین دز مناسب پرتوتابی گاما برای افزایش تحرک و زنده­مانی اسپرم گاو پس از یخ­ گشایی و مطالعه اثرات پرتو بر مقدار مالون­دی­آلدئید و میزان شکست DNA اسپرم، نمونه ­های اسپرم منجمد در داخل ظرف ازت با دزهای صفر، 1/0، 3/0، 5/0، 7/0 و 9/0 گری پرتو گاما پرتوتابی شد. آنالیز کمی و کیفی اسپرم قبل و بعد از پرتوتابی با استفاده از سامانه CASA1 انجام شد. ویژگی­های مورفولوژیکی و میزان زنده­مانی پس از رنگ­ آمیزی با ائوزین- نگروزین مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار مالون­دی­آلدهید منی با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید اندازه ­گیری و شکست DNA اسپرم با استفاده از روش کامت سنجش شد. داده ­های آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم­افزار آماری SAS آنالیز شد. طبق نتایج به ­دست آمده اثر پرتوتابی بر تحرک و زنده ­مانی اسپرم معنی­ دار بود (05/0 P<). مقدار مالون­دی­آلدئید منی در دزهای مختلف پرتو گاما با تیمار شاهد تفاوت نداشت (05/0P>). طبق نتایج کامت، فراسنجه های شکست DNA اسپرم­های پرتوتابی شده، به ­جز دز 9/0 گری گاما با تیمار شاهد تفاوت نداشت (05/0P>). باتوجه به نتایج این پژوهش پرتوتابی با دز 7/0 گری گاما می­تواند بدون اثرات منفی بر اسپرم و منی، سبب بهبود تحرک و زنده­ مانی اسپرم بعد از یخ گشایی شود.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پرتوتابی گاما، تحرک، زنده­ مانی، اسپرم گاو

عنوان انگلیسی The Application of Gamma Irradiation to Increase the Motility and Viability of Bovine Sperm after Freezing and Thawing
چکیده انگلیسی مقاله    This study was conducted to determine the suitable dose of gamma rays for increasing sperm motility and viability after thawing and to assess its effects on malondialdehyde concentration and the rate of sperm DNA strand breaks. Sperm samples in liquid nitrogen were irradiated at doses of zero, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 and 0.9 Gy. The sperm quality and quantity parameters were evaluated before and after irradiation using CASA system. Sperm morphology and viability were evaluated using Eosin-Nigrosin staining. Malondialdehyde concentration was determined based on thiobarbituric acid method and DNA strand breaks analyzed by comet assay. Data were analyzed based on randomized complete block design by SAS Software. The results showed that irradiation influenced (P< 0.05) on motility and viability of sperms. The semen malondialdehyde concentration had no significant differences among treatments (P>0.05). Based on the comet assay result, DNA strand breaks parameters had no significant differences with the control group, except at dose of 0.9 Gy. The results of this study demonstrated that gamma irradiation at dose of 0.7 Gy could enhance the motility and viability of sperms after thawing without negative effect on semen and sperm quality.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Gamma irradiation, Motility, Viability, Bovine sperm

نویسندگان مقاله پروین شورنگ | Parvin Shawrang
Atomic Energy Organization of Iran
پژوهشکده کشاورزی هسته ای

مریم رهبر | Maryam Rahbar
Jahed Animal Inputs Company
جهاد کشاورزی

مهدی بهگر | Mehdi Behgar
Atomic Energy Organization of Iran
انرژی اتمی

فرحناز معتمدی سده | Farahnaz Motamedi-sede
Atomic Energy Organization of Iran
انرژی اتمی


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-318-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فیزیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات