پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
چکیده فارسی مقاله    امروزه یکی از جایگزین‌های نوین آنتی‌بیوتیک‌ها، نانوذرات نقره است. نقره یکی از عناصری است که به­ علت فعالیت وسیع آنتی­باکتریالی خود در فنآوری نانو از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه­ های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی بود. بدین منظور 375 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 15 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار توزیع شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه، 2) جیره پایه دارای یک درصد زئولیت، 3) جیره پایه دارای یک درصد زئولیت که پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره، 4) جیره پایه دارای یک گرم در هر کیلو­گرم اسید اُرگانیک و 5) جیره پایه دارای یک درصد زئولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره و یک گرم در هر کیلو­گرم اسید اُرگانیک بود. به­ منظور اندازه­ گیری وزن اندام ­های داخلی و شمارش جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در روز­های 21 و 42 و بررسی مورفولوژی روده در روز­های 35 و 42 دوره پرورش دو قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی کشتار شدند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که کل دوره پرورش تیمار دارای نانوذرات نقره ضریب تبدیل بیشتری نسبت به سایر تیمار­ها داشت. همچنین طول پرز در روز 35 دوره پرورش در تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی­ داری با تیمار شاهد داشت (05/0>P). در روز 42 دوره پرورش بیشترین طول پرز مربوط به تیمار نانوذرات نقره و نانوذرات نقره به ­همراه اسید آلی بود. تأثیر تیمار‌‌های آزمایشی بر نتایج جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در روز‌های 21 و 42 دوره پرورش معنی‌دار نبود. به ­طور کلی نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت و به ­همراه اسید آلی می­تواند به­ عنوان یک افزودنی غذایی در شرایط تنش گرمایی بدون اثر سوئی در تغذیه جوجه‌های گوشتی مورد استفاده قرار گیرند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of the Effect of Silver Nanoparticles Coated on Zeolite on Performance, Intestinal Morphology and Gastrointestinal Microbial Population in Broiler Chickens under Heat Stress Conditions
چکیده انگلیسی مقاله    Nowadays silver nanoparticles are being considered as an alternative to antibiotics. Silver is one of the most important elements in nanotechnology due to extensive antibacterial activity. The aim of present experiment was to evaluate the effect of silver nanoparticles coated on zeolite and organic acids on performance, intestinal morphology, gastrointestinal microbial population and carcass characteristics in broiler chickens under heat stress conditions. A total of 375 day-old (Cobb 500) broiler chickens were randomly assigned to 5 treatment groups consisting of 5 replicates of 15 birds in each. Treatments included: (1) basal diet, (2) basal diet containing 1% zeolite, (3) basal diet containing 1% of zeolite-coated with 0.5% silver nanoparticles, (4) Basal diet containing 1 g/kg a mixture of organic acids and (5) Basal diet containing 1% of zeolite-coated with 0.5% of silver nanoparticles and 1g/kg a mixture of organic acids. Two chickens per each replicate were slaughtered on days 21 and 42 for measuring of the internal organs weight and microbial population enumerating, and on days 35 and 42 for morphology of the intestine. The experimental results showed that silver nanoparticles had higher feed conversion rate compared with other treatments. Also, villi length was significantly different between treatments and control treatment on d 35 of experiment (P< 0.05). The silver nanoparticles treatment and the silver nanoparticles with organic acids treatment had the highest villi length on 42 d of experiment (P< 0.05). The effect of experimental treatments had no significant effect on gastrointestinal microbial population on d 21 and 42 of experiment (P>0.05). In conclusion, the results of present study showed that silver nanoparticles coated on zeolite with organic acid could be used as a feed additive with no adverse effect under heat stress condition in broilers chicken treatments.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آیلین صلحی اسکویی | Iilin Silhi Oskouyi
Gorgan University of Agrigultural Science and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سید رضا هاشمی | Seyed Reza Hashemi
Gorgan University of Agrigultural Science and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید حسنی | Saeed Hasani
Gorgan University of Agrigultural Science and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

امید عشایری زاده | Omid Ashayerizade
Gorgan University of Agrigultural Science and Natural Resources
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-151-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فیزیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات