پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زنده مانی و وزن تولد در گوسفند مغانی
چکیده فارسی مقاله     در این پژوهش برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زنده ­مانی و وزن تولد به­ ترتیب از 7202 و 6585 رکورد جمع ­آوری شده در طی سال­ های 1374 تا 1388 توسط ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند مغانی جعفرآباد استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی با 16 مدل مختلف در قالب مدل ­های دام، آستانه ­ای و پدری با روش REML و با استفاده از نرم­افزار ASReml  برآورد شدند. جهت تعیین مدل مناسب برای هر صفت از معیار اطلاعات آکائیک (AIC) استفاده شد. مدل دام مناسب برای آنالیز وزن تولد، شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری و محیط مشترک بود. برای زنده­ مانی مدل دام شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم، ژنتیکی افزایشی مادری، محیط دائمی مادری، محیط مشترک و کوواریانس بین ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری بود. همچنین مدل دام مناسب برای آنالیز زنده ­مانی با استفاده از مدل پدری شامل اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و محیط مشترک بود. وراثت­ پذیری مستقیم برای وزن تولد 02/0±09/0 بود. وراثت ­پذیری مستقیم زنده­ مانی با استفاده از مدل دام و پدری به ­ترتیب 002/0±070/0 و 02/05±0/0 بود، که پس از تصحیح به 22/0، 15/0 افزایش یافت. همچنین وراثت­ پذیری زنده مانی با مدل آستانه‌ای 10/0±30/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین وزن تولد و زنده­ مانی به ­ترتیب 24/0±61/0، 02/0±08/0 و 01/0±07/0 برآورد شد. در نظر گرفتن عوامل محیطی از جمله اثرات محیطی مشترک برای برآورد نااریب پارامترهای ژنتیکی ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گوسفند مغانی، وزن تولد، زنده مانی، پارامترهای ژنتیکی

عنوان انگلیسی Estimation of Genetic Parameters for Survival and Birth Weight in Moghani Sheep
چکیده انگلیسی مقاله    Genetic parameters for birth weight and survival traits were estimated using data collected from 1995 to 2009 in Jafarabad Moghani Sheep Breeding Station. Number of observation for survival and birth weight were 7202 and 6585, respectively. Genetic parameters were estimated using restricted maximum likelihood (REML) procedure under 16 different models, including animal, threshold and sire models using ASReml software. The most appropriate model for each trait was determined based on Akaike's Information Criterion (AIC) method. The appropriate model for birth weight was included direct additive genetic, maternal additive genetic and common litter effects. Also, the animal model for lamb survival were included direct additive genetic, maternal additive genetic, maternal permanent environmental, common litter effects and covariance between direct and maternal additive genetic effects. The appropriate sire model for lamb survival was included sire direct additive genetic and common litter effects. Estimated direct heritability for birth weight was 0.09±0.02. The direct heritabilities for survival with animal model and sire model was 0.070±0.002 and 0.05±0.02, which after correction was changed to 0.22 and 0.15, respectively. Also, the estimation of heritability for lamb survival from threshold model was 0.30±0.10. Genetic, environmental and phenotypic correlation between birth weight and lamb survival were 0.61±0.24, 0.08±0.02 and 0.07±0.01, respectively. Consideration of environmental factors, including common litter effects, is essential for unbiased estimation of genetic parameters.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله یاسر آصفی | yaser asefi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan
دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

امیر رشیدی | amir rashidi
University of Kordestan
دانشگاه کردستان

محمد رزم کبیر | mohamad razm kabir
University of Kordestan
دانشگاه کردستان

رامین حبیبی مزرعه خلف | ramin habibi mazrae khalaf
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1226-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک و اصلاح نژاد دام
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات