پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اندازه گیری و گسترش مدل های پیش‌بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی
چکیده فارسی مقاله    هدف از انجام این تحقیق تعیین ترکیبات شیمیایی، میزان انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (AME)، انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح ­شده برای ازت (AMEn)، انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TME) و انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در نمونه­های ذرت، هم­چنین پیش­بینی محتوای انرژی توسط معادلات پیش­بینی رگرسیونی بود. تعداد 30 نمونه ذرت از کارخانه ­های خوراک دام و طیور مختلف کشور تهیه شد. محتوای انرژی­های مختلف هر نمونه ذرت در 4 تکرار به ­روش تغذیه دقیق اجباری اندازه­ گیری شد. تنایج آنالیز آزمایشگاهی نمونه ­ها نشان داد که میانگین ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر، نشاسته و گلوکز به­ترتیب 02/90، 15/9، 28/3، 93/3، 45/1، 33/65 و 79/9 درصد بود و در نتایج آزمایشات مزرعه­ ای میانگین انرژی خام (GE)،AME ، AMEn، TME و TMEn به­ترتیب 4375، 3284، 3219، 3873 و 3781 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک به­ دست آمد. با استفاده از پایگاه داده‌های به­ دست آمده معادلات رگرسیونی برای پیش‌بینی محتوای AME، AMEn، TME و TMEn از روی ترکیبات شیمیایی برازش شد. از این معادلات پیش‌بینی می‌توانبه ­صورت کاربردی برای پیش­ بینی انرژی ذرت در کارخانه‌های خوراک طیور و یا مزارع پرورش طیور استفاده نمود.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انرژی قابل سوخت و ساز، پیش­بینی، ذرت، معادله رگرسیونی

عنوان انگلیسی Measurement and Development of Prediction Models for Metabolizable Energy Contents of Corn Samples Collected from Poultry Feed Factories in Iran using Regression Equations
چکیده انگلیسی مقاله     The purpose of this study was to determine the contents of chemical compositions, apparent metabolizable energy (AME), apparent metabolizable energy corrected for nitrogen (AMEn), true metabolizable energy (TME), true metabolizable energy corrected for nitrogen (TMEn), in corn samples, as well as to predict diferrent energy contents of corn samples given their chemical components. A total of 30 samples were colleted from Iranian poultry feed plants. Metabolizable energy criterias of each sample were obtained by percision feeding method with 4 replications. Based on laboratory assessments, average of dry matter, crude protein, crude fat, crude fiber, ash, starch and glucose were 90.02, 9.15, 3.28, 3.93, 1.45, 65.33 and 9.79 (% of DM), respectively. In farm experiments, the gross energy, AME, AMEn, TME and TMEn were obtained as 4375, 3284, 3219, 3873, and 3781 )kcal/kg DM(, respectively. Using provided database, multiple regression equations were developed for predicting different values of AME, AMEn, TME and TMEn based on chemical composition in corn samples. These system of equations can be used practically for predicting energy of corn samples in poultry feed manufactures and poultry farms.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Corn, Metabolizable energy, Prediction, Regression equation

نویسندگان مقاله عباس عبدالله بایز | Abbas Abdullah Baiz
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

حامد احمدی | Hamed Ahmadi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

فرید شریعتمداری | Farid Shariatmadari
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

محمدامیر کریمی ترشیزی | Mohammad Amir Karimi Torshizi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-390-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه طیور
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات