پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثرات عصاره برگ و روغن زیتون بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی ایلئوم و گوارش پذیری مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی
چکیده فارسی مقاله    مطالعه حاضر به ­منظور بررسی اثرات افزودن عصاره برگ و روغن زیتون بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، ریخت‌شناسی ایلئوم و گوارش­ پذیری مواد در مغذی بلدرچین ژاپنی اجرا شد. در این آزمایش درمجموع 528 قطعه بلدرچین ژاپنی 1روزه به­ صورت آزمایش فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 6 تیمار، 4 تکرار و 22 قطعه بلدرچین در هر تکرار اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح عصاره برگ زیتون (صفر و 400 میلی­گرم) و  سه سطح روغن زیتون (صفر، 5/2 و 5 درصد) بود. در پایان آزمایش از هر تکرار 2 پرنده به­ طور تصادفی انتخاب و کشتار شد. یک سانتی‌متر از قسمت میانی ایلئوم برای ارزیابی بافت‌شناسی جدا شد. نتایج آزمایش نشان داد جوجه­ های تغذیه شده با سطح 5 درصد روغن زیتون در مقایسه با گروه شاهد از اضافه وزن بالاتری برخوردار بودند (05/0>P). جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی 5/2 درصد روغن زیتون کمترین خوراک مصرفی را نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0>P). روغن زیتون و عصاره برگ زیتون بر وزن نسبی اجزای لاشه تاثیری نداشت. عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در پرنده‌های تغذیه شده با سطوح 5/2 و 5 درصد روغن زیتون نسبت به گروه شاهد به­ ترتیب کاهش و افزایش یافت (05/0>P). گوارش­ پذیری پروتئین، خاکستر، چربی، فسفر و انرژِی در تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی به­طور معنی‌داری پایین­تر بود (05/0>P) بیشترین گوارش­ پذیری ظاهری فیبر مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی 5 درصد روغن زیتون و تیمار حاوی 400 میلی‌گرم عصاره برگ زیتون بود (05/0>P). تغذیه بلدرچین با تیمار حاوی 5 درصد روغن زیتون و تیمار 5 درصد روغن زیتون به­ همراه 400 میلی‌گرم عصاره برگ، بیشترین گوارش ­پذیری کلسیم و انرژی را نشان دادند (05/0>P). یافته‌های حاضر پیشنهاد می‌کند که گنجاندن روغن زیتون تا سطح 5 درصد به جیره بلدرچین و عصاره برگ زیتون تا سطح 400 میلی ­گرم در کیلوگرم جیره، اثرات مفیدی بر عملکرد، ریخت‌شناسی ایلئوم و گوارش ­پذیری مواد مغذی پرنده دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارتفاع پرز، ایلئوم، ضریب تبدیل خوراک، گوارش پذیری پروتئین و چربی

عنوان انگلیسی Effects of Olive Leaves Extract and Olive Oil on Growth Performance, Nutrient Digestibility and Ileum Morphology of Japanese Quails
چکیده انگلیسی مقاله    The present study was conducted to determine the effects of olive extract leaf and olive oil on growth performance, nutrient digestibility, carcass characteristics and intestinal morphology in Japanese quail. A total of 528 Japanese quail chicks 1-days-old were allocated to 6 treatments group with 4 replicates each containing 22 birds. This study was performed in a 2×3 factorial experiment with completely randomized design. Experimental treatments were included two levels of olive leaf extract (0, and 400 mg/kg) and three levels of olive oil (0, 2.5 and 5%). The results was revealed that the average daily weight gain were significantly increased in diet containing 5 % of olive oil compared to control group (P< 0.05). The diet containing 2.5 percent olive oil decreased average daily feed intake as compare to control diet (P< 0.05). The ileum  histomorphometry showed that crypt depth and height villus to crypt depth ratio in birds received 2.5 and 5% olive oil decreased and increased compared with control group respectively (P< 0.05). The results showed that the apparent digestibility of protein, ash, fat, phosphorus and energy in the control group was significantly lower than other treatments (P< 0.05). The apparent digestibility of fiber was higher in the treatment containing 5% olive oil and the treatment containing 400 mg/kg diet of olive leaf extract (P < 0.05). Diet containing 5% olive oil had the highest metabolizable energy compared to the other experimental groups (P < 0.05). In conclusion, the findings of this study suggests that dietary inclusion of olive oil up to 5 percent had benefit effects on quail production indices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیده زهرا سروش | Seyyedeh Zahra Soroush
University of Birjand
دانشگاه بیرجند

سید جواد حسینی واشان | Seyyed Javad Hosseini-Vashan
University of Birjand
دانشگاه بیرجند

نظر افضلی | Nazar Afzali
University of Birjand
دانشگاه بیرجند

علی اله رسانی | Ali Allahressani
University of Birjand
دانشگاه بیرجند


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-338-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه طیور
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات