پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر هم خونی بر برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات اقتصادی در گوسفندان توده مغانی
چکیده فارسی مقاله     هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هم­ خونی بر برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفات وزن در سنین مختلف در گوسفندان توده مغانی بود. در تحقیق حاضر از اطلاعات 11721 رأس گوسفندان توده مغانی در ایستگاه اصلاح نژاد جعفر آباد مغان، از سال 1366 تا 1390 استفاده شد. فراسنجه‌های ژنتیکی با استفاده از مدل تک صفتی با و بدون در نظر گرفتن هم ­خونی به ­صورت کوواریت و طبقه­ بندی برآورد شدند. برای برآورد ضریب هم خونی از برنامه CFC و برای محاسبه میزان تابعیت صفات از هم خونی، از نرم افزار WOMBAT  استفاده گردید. نتیجه­ ی تجزیه واریانس عوامل مؤثر بر صفات وزن در گوسفندان مغانی نشان داد که اثرتصادفی حیوان و اثرهای ثابت سال-فصل، جنس و سن بر تمامی صفات مورد بررسی تأثیر معنی‌داری داشت (05/0 P<). میانگین ضریب هم­ خونی جمعیت و افراد هم خون 4/0 و 67/1 درصد و 1/26 درصد از دام­ ها هم­ خون بودند. برآورد افت هم‌خونی برای صفات وزن تولد، سه، 6، 9، 12، 24، 36، 48 و 60 ماهگی به ­ترتیب 06/1-، 113/0، 126/0، 089/0-، 817/0، 054/0-، 687/0-، 717/2 و 139/0- کیلوگرم به ­دست آمد. وراثت­ پذیری مستقیم برای وزن­ های تولد، سه، 6، 9، 12، 24، 36، 48 و 60 ماهگی 17/0، 14/0، 10/0، 27/0، 16/0، 21/0، 20/0، 02/0 و 23/0 به­ ترتیب محاسبه شدند. نتایج نشان داد که قرار دادن هم­ خونی در مدل ­های برآورد پارامترهای ژنتیکی تاثیر کم تا متوسط بر برآورد وراثت­ پذیری داشت. همچنین نتایج نشان داد که با مدیریت مناسب ژنتیکی گله­ های تحت پوشش، افزایش استفاده از آمیزش ­های دور در گله و استفاده از آمیزش نرهای مولد برتر در گله به ­صورت کنترل شده، می ­توان از اثرات زیان بار، ناشی از افزایش بیش از حد هم خونی جلوگیری نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله صفات وزن گوسفند مغانی، فراسنجه‌های ژنتیکی، هم خونی

عنوان انگلیسی Inbreeding Effect on Genetic Parameters of Economic Traits in Moghani Sheep Population
چکیده انگلیسی مقاله     When inbreeding increased in population, which reduced the heterozygosity and consequently increase homozygosity, caused appearance of harmful recessive alleles and reduce response to selection in the economic traits. The goal of this research are to estimate effect of inbreeding on genetic parameters of economic traits (body weight in different age).  In this research used data records of 11721 Moghani sheep collected 1987 to 2011 by Moghani breeding Station (Ardebil province, Iran) during 1987 to 2011. Traits were analysed fitting three univitiate models (with out and with inbreeding as a classified and covariate) in wombat software. Inbreeding depression was estimated as the regression of performance on the individual inbreeding coefficients via fitting an animal model. The inbreeding coefficient estimated by CFC program and genetic parameter was estimate using WOMBAT software. Result of analysis of variance of factors effecting traits weight in moghanians sheep show that random effects of animal and the effects of year-seson on all studied treit, sex effect on birth weight, three months, six months, nine months, yearling, tow year, three years, four years, five years and six years.The mean inbreeding for all animals and inbreed animal were 0.4% and 1.67% respectively. Totally, 26.1 % of all the animals were inbred. The inbreeding depression for body weight traits at birth, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 and 60-months of age was respectively, -1.06, 0.113, 0.126, -0.089, 0.817, -0.054, -0.687, 2.717 and -0.139 kg, per 1% increase in individual coefficient. The direct heritability for birth weight, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 and 60-months weights was 0.17, 0.14, 0.10, 0.27, 0.16, 0.21, 0.20, 0.02 and 0.23 respectively. The results showed that with proper genetic management of herds, increased use of outbreeding with out of herd rams and the mating with superior males in a controlled manner, can be reduced harmful of inbreeding Also result showed that incorporation of inbreeding in genetic parameters estimation model have low to moderate
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Moghani Sheep Weight Traits, Genetic Parameter, Inbreeding

نویسندگان مقاله ابوالفضل قربانی | abolfazl ghorbani
islamic azad university of shabestar branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

اعظم فرضی | azam farzi
islamic azad university of shabestar branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1197-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ژنتیک و اصلاح نژاد دام
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات