پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده در جیره مرغهای تخم گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ
چکیده فارسی مقاله    در این مطالعه اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده بر عملکرد و صفات کیفی تخم ­مرغ با استفاده از 168 قطعه مرغ تخم­ گذار لگهورن سویه Hy-line (W36) در سن 67 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار، 6 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل آمارانت خام و اتوکلاو شده هر کدام در سطوح صفر (شاهد)، 5، 10 و 15 درصد بودند. در طول دوره آزمایش صفات کیفی تخم­ مرغ و صفات عملکردی پرندگان اندازه­ گیری شد. نتایج نشان داد در کل دوره تولید در مرغ­ های تغذیه ‌شده با جیره شاهد در مقایسه با پرندگان تغذیه ‌شده با جیره­ های حاوی سطوح مختلف دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده، درصد­تخم­ گذاری و وزن تخم ­مرغ  بیشتر و ضریب تبدیل­ غذایی پایین ­تر بود (01/0P<). مرغ­ های دریافت کننده آمارنت اتوکلاو شده نسبت به پرندگان دریافت کننده آمارانت خام درصد تولید و وزن تخم ­مرغ بالاتری و ضریب تبدیل پایین­ تری داشتند (05/0P<). مرغ ­های تغذیه­ شده با جیره حاوی آمارانت مصرف خوراک کمتری نسبت به کنترل داشتند (05/0P<). استفاده از آمارنت و فرآوری آن تاثیر معنی­ داری بر اکثر فراسنجه های کیفی داخلی و خارجی تخم ­مرغ نداشت. به‌طور کلی نتایج نشان­ داد که با افزایش سطح آمارانت عملکرد تولیدی مرغ ­ها کاهش یافت و فرآوری در همه سطوح باعث بهبود عملکرد گردید و این اثر در سطوح بالاتر آمارانت بیشتر بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانه آمارانت، لگهورن، شبه غلات، پروفیل اسیدآمینه، تاج خروس

عنوان انگلیسی Effects of Raw and Autoclaved Amaranth grain on Performance and Egg Quality of Layer Hens
چکیده انگلیسی مقاله    This study was conducted to evaluate the effects of Raw and Autoclaved Amaranth grain on the performance and egg quality of layer hens. For this purpose 168 Leghorn laying hens strain Hy-line W36 at 67 weeks of age were allocated in completely randomized design (CRD) with 7 treatments and 6 replicates of 4 birds. Treatments include Raw and Autoclaved Amaranth each at 0, 5, 10 and 15%. The egg external an internal quality and productive performance of the hens were measured during the experiment. The results showed that, during the whole experiment period, the percentage of egg production, egg weight and egg mass were significantly lower in the birds fed the diets containing different levels of crude and autoclaved amaranth compared to the birds fed the control diet (P< 0.05). Also birds fed diets containing different levels of crude and autoclaved amaranth had a significantly higher FCR than the control birds (P< 0.05). Amaranth autoclaving reduces the anti-nutritional effects and improves bird performance (P< 0.05). Hens fed with diets contain amaranth compared with control group had lower feed intake (P< 0.05). Raw and autoclaved amaranth has no effect on egg external and internal quality. Overall, the results showed that with increasing of the amaranth level in the diet, production performance reduced but Autoclaving improved bird performance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ندا دیواری | Neda Divari
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

روح اله کیان فر | Ruhollah Kianfar
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

سیدعلی میرقلنج | Seyed Ali Mirghelenj
Department of Animal Science Faculty of Agriculture University of , Urmia, Iran
دانشگاه ارومیه

حسین جانمحمدی | Hossein janmohammadi
University of Tabriz
دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1446-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه طیور
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات