پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اثر منبع فیبر و سطح ترئونین جیره بر عملکرد رشدی، قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات شیرابه‌ گوارشی جوجه‌های گوشتی طی دوره‌ ۲۴ روزه
چکیده فارسی مقاله    هدف از این تحقیق،  بررسی تاثیر منابع مختلف فیبر و سطوح مختلف ترئونین بر پاسخ­ های عملکرد رشدی، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی ویژگی­ های شیرابه‌ گوارشی جوجه‌های گوشتی بود. در این آزمایش از تعداد 180 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 با 5 تکرار و 6 جوجه در هر تکرار به ­مدت 24 روز استفاده شد. جیره ­ها حاوی دو منبع فیبر (پوسته نخود و تفاله چغندر قند) در سطح 5 درصد و سه سطح ترئونین (90 ، 100 و 110درصد سطح توصیه شده) بودند. مطابق نتایج؛ اثر متقابل معنی‌داری بین منبع فیبر و سطح ترئونین بر مصرف خوراک مشاهده شد (05/0>P)، به‌طوری ‌که جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی تفاله چغندر قندِ مواجه با کمبود ترئونین در مقایسه با جیره مشابه حاوی پوسته نخود مصرف خوراک کمتری داشتند. افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌ها تحت تاثیر اثر متقابل منبع فیبر و سطح ترئونین قرار نگرفت. افزایش وزن پایین و ضریب تبدیل خوراک بالای جوجه‌ها در اثر مصرف تفاله چغندر قند نسبت به پوسته نخود مشاهده شد (05/0>P). قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و چربی خام و نیز انرژی قابل متابولیسم ظاهری در اثر تغذیه تفاله چغندر قند در مقایسه با پوسته نخود کاهش یافت (05/0>P). کمبود ترئونین جیره قابلیت هضم ماده آلی را کاهش داد (05/0>P). استفاده از تفاله چغندر قند در مقایسه با پوسته نخود موجب افزایش pH محتویات سنگدان و روده کور و ویسکوزیته شیرابه گوارشی ژژنوم و ایلئوم شد (05/0>P). وزن نسبی سنگدان در اثر پوسته نخود در مقایسه با تفاله چغندر قند افزایش یافت (05/0>P). در کل، تفاله چغندر قند نسبت به پوسته نخود با افزایش ویسکوزیته شیرابه گوارشی موجب کاهش قابلیت هضم مواد مغذی و افت عملکرد رشدی جوجه‌ها شد و اثر متقابل محسوسی بین منبع فیبر و سطح ترئونین جیره به جزء بر مصرف خوراک مشاهده نشد.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پوسته نخود، تفاله چغندر قند، ترئونین، عملکرد رشدی، جوجه گوشتی

عنوان انگلیسی The effect of Dietary Fiber Source and Threonine Level on Growth Performance, Nutrients Digestibility and Digesta Characteristics of Broiler Chickens in a Period Of 24 Days
چکیده انگلیسی مقاله    The aim of this study was to survey the effect of different dietary fiber source and thereonine levels on growth response, nutrients digestibility and some digesta characteristics of broiler chickens. A total of 180 day-old male Ross 308 chicks were used by employing a completely randomized design with a factorial arrangement of 2×3 with 4 replicates of 6 birds each for a period of 24 days. The diets consisted of two fiber sources (pea hull and sugar beet pulp) with 5 percent and three levels of threonine (90, 100 1nd 110 percent of recommended level). According to the results, a significant interaction was found between fiber source and threonine level on feed intake (P< 0.05), where the chickens on sugar beet pulp containing diet with deficient threonine consumed lower feed than those on similar diet containing pea hull. There were no significant interactions between fiber source and threonine level on birds' weight gain and feed conversion ratio. Lower weight gain and higher feed conversion ratio were observed by sugar beet pulp than pea hull (P< 0.05). Digestibility of dry matter, organic matter and crude fat, as well as apparent metabolizable energy was decreased by inclusion of sugar beet pulp in the diet (P< 0.05). Deficiency of threonine in the diet decreased the digestibility of organic matter (P< 0.05). The use of sugar beet pulp decreased pH value of gizzard and cecal digesta, and increased the viscosity of jejunal and ileal digesta in comparison with pea hull (P< 0.05). Relative weight of gizzard was increased by pea hull compared with sugar beet pulp (P< 0.05). In conclusion, compared with pea hull, sugar beet pulp by increasing digesta viscosity decreased nutrients digestibility and broiler performance, and except for feed intake, non-remarkable interaction was illustrated between fiber source and threonine level.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Chickens, Pea Hull, Performance, Sugar Beet Pulp, Threonin

نویسندگان مقاله غلامرضا اصلانی کرد کندی | Gholamreza Aslani Kordkandi
University of Mohaghegh Ardabili
دانشگاه محقق اردبیلی

میرداریوش شکوری | Mir Daryoush Shakouri
University of Mohaghegh Ardabili
دانشگاه محقق اردبیلی

حسین جانمحمدی | Hossein Janmohammadi
University of Tabriz
دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-450-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه طیور
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات