پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر افزودن سطوح مختلف اسانس بذر کتان به سیلاژ یونجه روی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تخمیر آزمایشگاهی
چکیده فارسی مقاله    این آزمایش به­ منظور بررسی اثرات اسانس بذر کتان (صفر، 60 و 120 میلی­گرم اسانس به­ازای هر کیلوگرم) بر ترکیبات شیمیایی، پایداری هوازی و فراسنجه­ های تولیدگاز سیلاژ یونجه انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل یونجه بدون افزودنی (شاهد)، 2. یونجه به­ علاوه 60 میلی­گرم درکیلوگرم اسانس بذر کتان، یونجه به ­علاوه 120 میلی­گرم درکیلوگرم اسانس بذر کتان بودند که به­ مدت 60 روز در دمای اتاق سیلو شدند. پس از باز نمودن سیلوها اندازه ­گیری قابلیت تولید گاز با استفاده از روش درون آزمایشگاهی با 5 تکرار در ساعت­ های 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72، 96 و 120 انجام گرفت. داده ­های به دست ­آمده در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی آنالیز گردید. افزودن اسانس بذر کتان در هردو سطح 60 و 120میلی­گرم بر کیلوگرم به سیلاژ یونجه میزان pH سیلاژ را به ­طور معنی ­داری (05/0(P< نسبت به شاهد کاهش داد. افزودن اسانس به سیلاژ یونجه بر میزان ماده­ خشک تاثیر گذاشت به­ طوری که در تیمار مکمل شده با سطح 120 میلی ­گرم، ماده خشک (02/30%) نسبت به شاهد (43/24%) افزایش یافت. افزودن اسانس بذر کتان در سطح 120 میلی­گرم به سیلاژ یونجه میزان پروتئین خام (36/12%) و کربوهیدرات­ های محلول در آب (61/4 %) را افزایش داد (05/0(P<. افزودن اسانس بذر کتان در غلظت­ های 60 و 120 میلی ­گرم به سیلاژ یونجه به­ طور معنی­ داری (05/0(P< نیتروژن­آمونیاکی را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. هر دو سطح 60 و 120 میلی ­گرم اسانس بذر کتان موجب کاهش حجم تولید گاز نسبت به تیمار شاهد شد (05/0(P<. در کل داده­ های به ­دست آمده نشان­ دهنده اثر مثبت اسانس کتان بر کیفیت سیلاژ یونجه و خصوصیات تخمیری آن است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Adding Different Levels of Flaxseed Essential Oil to Alfalfa Silage on Chemical Composition and In Vitro Fermentation Characteristics
چکیده انگلیسی مقاله    This experiment was conducted to investigate the effects of flaxseed essential oil (0, 60 or 120 mg/kg) on chemical composition, aerobic stability, and in vitro gas production of alfalfa silage. Experimental treatments include: alfalfa treatment without additive (control), alfalfa with 60 mg/kg flaxseed oil and alfalfa with 120 mg/kg flaxseed essential oil, which were kept at room temperature for 60 days. After opening the silos, gas production was measured by in vitro method with 5 replications at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 96 and 120 hours. The data were analyzed in a completely randomized design. Addition of flaxseed essential oil at both levels (60 and 120 mg/kg) to alfalfa silage significantly reduced silage pH compare to control (P< 0.05). Addition of essential oil to alfalfa silage had a significant effect on the dry matter content, so that in the supplemented treatment with 120 mg/kg, dry matter was increased (30.02%) compared to the control (24.43%). Adding flaxseed essential oil (120 mg/kg) to alfalfa silage increased crude protein (12.36%) and water soluble carbohydrate (4.61%) contents (P < 0.05). Addition flaxseed essential oil at 60 and 120 mg concentrations to alfalfa silage significantly reduced (P < 0.05) ammonia nitrogen compared to control treatment. Both levels of 60 amd 120 mg of flaxseed essential oil reduced gas production volume compared to control (P < 0.05).Overall, the data indicate a positive effect of flaxseed essential oil on alfalfa silage quality and its fermentation properties.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مقصود بشارتی | Maghsoud Besharati
Tabriz University
دانشگاه تبریز

معصومه نیازی فر | Maasoumeh Niazifar
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

ذبیح اله نعمتی | Zabihollah Nemati
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

امیر کریمی | Amir Karimi
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

محمدرضا شیخلو | Mohammadreza Sheikhlou
University of Tabriz, Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, Department of Animal Science
دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-974-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه نشخوارکنندگان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات