پژوهش های تولیدات دامی، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر پروبیوتیک و عصاره گیاهی بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
چکیده فارسی مقاله شیوع و گسترش بیماری ­های باکتریایی موجب افزایش مصرف آنتی­بیوتیک­ها شده که افزایش مقاومت باکتریایی در برابر آنتی­بیوتیک ­های مرسوم را به ­همراه داشته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر هم­افزایی سویه­ های پروبیوتیک بومی جدا شده از دستگاه گوارش طیور با عصاره گیاهی در سلامت مخاط دستگاه گوارش (میکروفلور روده) و سیستم ایمنی جوجه­ های گوشتی بود. در این مطالعه اثر دو نوع پروبیوتیک (داخلی و خارجی)، فیتوبیوتیک (عصاره آویشن)، پروفیت (مخلوطی از عصاره آویشن و پروبیوتیک داخلی) و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، فراسنجه ­های بیوشیمایی خون، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه 336 قطعه جوجه گوشتی یک­روزه در 6 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح کاکلا تصادفی بررسی شد. جیره‌های آزمایشی از روز اول تا پایان دوره در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. نتایج آنالیز آماری نشان داد که افزودن پروفیت و هر دو نوع پروبیوتیک به جیره پایه جوجه‌های آزمایشی منجر به کاهش مصرف خوراک در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار حاوی آنتی‌بیوتیک شد که اختلاف آن به لحاظ آماری معنی‌دار بود (05/0≥P). تمامی تیمارهای افزودنی سبب افزایش وزن نسبی بافت­های لنفاوی طحال و بورس شدند. تیمارهای حاوی پروبیوتیک و پروفیت افزایش وزن بالاتری در مقایسه با تیمار حاوی فیتوبیوتیک (آویشن) داشتند که اختلاف آن به لحاظ آماری معنی ­دار است (05/0≥P). تیمارهای مختلف آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد موجب بهبود ضریب تبدیل شد که اختلاف آن به لحاظ آماری معنی­ دار است (05/0≥P). افزودنی­های خوراکی استفاده شده در این آزمایش منجر به بهبود عملکرد جوج ه­های گوشتی شد و در آینده می‌توانند به ­عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک‌ها در تغذیه طیور معرفی شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پروبیوتیک، عصاره گیاهی، پروفیت، سیستم ایمنی، جوجه های گوشتی

عنوان انگلیسی Effect of Probiotic and Herbal Extracts on Performance, Blood Biochemistry and Immune System of Broiler Chicks
چکیده انگلیسی مقاله    The prevalence and spread of bacterial diseases has led to an increase in antibiotic use, which has increased bacterial resistance to conventional antibiotics. The purpose of current study was to investigate the synergistic effects of indigenous probiotic strains isolated from the gastrointestinal tract with herbal extracts on gastrointestinal mucosa health (intestinal microflora) and immunity of broiler chicks. In current study, the effect of two types of probiotics (Iranian and foreign products respectively), phytobiic (thyme extract), profit (a mixture of thyme extract and probiotic) and antibiotics on broiler chickens performance were evaluated. Experimental diets provided from day one to end of the period. Statistical analysis results show that adding profits and both probiotics to the diet of chicks leads to a significant decrease in feed intake compared to the control and antibiotic treatment (P ≤ 0.05). All supplements increased the relative weight of lymphatic tissues of the spleen and bursa. Probiotics and prophylaxis treatments had a significant higher weight gain than phytobiotic (Thyme) treatment (P≤0.05). Experimental treatments compared to control treatment significantly improved FCR (P ≤ 0.05). Dietary additives can improve the immune system and adding them to broiler chicks diet lead to improving performance and in the future can be introduced as an alternative to antibiotics in poultry feeding.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ناهید مژگانی | Naheed Mojgani
Razi Vaccine and Serum Research Institute
موسسه واکسن و سرم سازی رازی

محمدرضا سنجابی | Mohammad Reza Sanjabi
Iran Scientific and Industrial Research Organization
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

عبدالحسین دلیمی | Mohammad Hossien Dalimi
Tarbiat Moodarres University
دانشگاه تربیت مدرس

ملیحه حاج قاسمی | Haj Ghasemi Maliheh
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


الهه زارعی یوسف آباد | Zareie Yousef Abad Elahe
Razi Alborz Distribution Cooperative
تعاونی تولیدی و توزیعی رازی


نشانی اینترنتی http://rap.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-935-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده تغذیه طیور
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات